Το Σαλαμινίων Βήμα είναι μια έντιμη προσπάθεια, ανιδιοτελής, που αξίζει την στήριξή σας.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ Το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών προκηρύσσει πενήντα πέντε (55) Θέσεις ?ιδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (ΕΠΣ), κατηγορίας Ειδικών Επιστημόνων στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ), με σχέση εργασίας Ιδιωτικού ?ικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους ή μερικής απασχόλησης, για τη διεξαγωγή ?ιδακτικού – Ερευνητικού έργου, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020. Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά, το αργότερο μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12:00. Η αίτηση και όλα τα στοιχεία των φακέλων των υποψηφιοτήτων των ενδιαφερομένων θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Υποβολής της ΣΣΕ, apply.sse.gr. Ιδιαιτέρως, επισημαίνεται ότι, προς διευκόλυνση των Επιτροπών Εκλογής, η απαιτούμενη ηλεκτρονική εκδοχή των Βιογραφικών Σημειωμάτων (CV) των υποψηφίων πρέπει απαραιτήτως να υποβάλλεται σε ανοικτή μορφή (πχ .doc, .docx ή .odt). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία της Κοσμητείας του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημώντης Σ.Σ.Ε., κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 14:00 ώρα, και στα τηλέφωνα: 210/8904217 και 210/8904257, 210/8904258, email: kosmitia@sse.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της Σ.Σ.Ε.: www.sse.gr. Η ΣΣΕ θα ανακοινώσει πίνακα όσων έχουν επιλεγεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στην ιστοσελίδα της www.sse.gr

Με Μια Ματιά