Το Σαλαμινίων Βήμα είναι μια έντιμη προσπάθεια, ανιδιοτελής, που αξίζει την στήριξή σας.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Προκηρύσσεται η πρόσληψη επιστημόνων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με πλήρη/μερική απασχόληση για την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας των παρακάτω μαθημάτων, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019 – 2020 ως εξής: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Μαθήματα: 1) Μετάφραση λογοτεχνικών κειμένων και δοκιμίων με έμφαση στο λογοτεχνικό είδος (DLC 77): (Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις της μεταφραστικής διαδικασίας και πρακτική εξάσκηση στη μετάφραση λογοτεχνικών και δοκιμιακών κειμένων), 2) Κριτική λογοτεχνικής μετάφρασης (DLC 78): (Μεταφρασεολογικές προσεγγίσεις της κριτικής της λογοτεχνικής μετάφρασης, κριτήρια αξιολόγησης, εφαρμογή σε παραδείγματα μεταφράσεων λογοτεχνικών και δοκιμιακών κειμένων από τη γερμανική γραμματεία), 3) Αισθητική/Τέχνη (DLD 80): (Εισαγωγή στην ιστορία των εικαστικών τεχνών στις γερμανόφωνες χώρες από τον Μεσαίωνα έως τον 20ο αιώνα, στις συνθήκες και τα γενικά χαρακτηριστικά της καλλιτεχνικής δημιουργίας, με παραδείγματα τους πιο γνωστούς καλλιτέχνες και τα πιο αντιπροσωπευτικά έργα της αρχιτεκτονικής, της γλυπτικής και της ζωγραφικής.) 4) Γερμανική Φιλοσοφία (DLD 83): (Στο πλαίσιο της προσέγγισης του γερμανικού πολιτισμού από το 18ο αιώνα και εξής, εστίαση σε μια συγκεκριμένη εποχή ή ένα συγκεκριμένο ρεύμα της ιστορίας της γερμανικής φιλοσοφίας ή στο έργο ενός συγκεκριμένου Γερμανού φιλοσόφου, προκειμένου να συζητηθούν τα ερωτήματα, οι όροι και οι θέσεις που χαρακτηρίζουν τη φιλοσοφία μιας εποχής, ενός ρεύματος ή ενός στοχαστή). Τα παραπάνω μαθήματα διεξάγονται στη Γερμανική γλώσσα. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Δ/νση: Φιλοσοφική Σχολή, γραφείο 307, 3ος όροφος, Παν/πολη Ζωγράφος, Τ.Κ. 15703) έως 7-11-2019 τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1) Αίτηση υποψηφιότητας, 2) Βιογραφικό σημείωμα, 3) Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων, 4) Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας, 5) Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας. Το πιστοποιητικό γέννησης, Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης των επιλεγέντων θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία για τη σύναψη συμβάσεων και την έκδοση των Πρυτανικών Πράξεων πρόσληψης. Οι πολίτες κρατών – μελών της Ε.Ε. οφείλουν να υποβάλλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος (Δ/νση: Φιλοσοφική Σχολή, γραφείο 307, 3ος όροφος, Παν/πολη Ζωγράφος, Τ.Κ. 15703)

Με Μια Ματιά