Το Σαλαμινίων Βήμα είναι μια έντιμη προσπάθεια, ανιδιοτελής, που αξίζει την στήριξή σας.

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπέγραψε την τροποποίηση της υπουργικής απόφασης που αφορά στις αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση των κύριων μελετών των Τοπικών Πολεοδομικών.

Αναλυτικά, στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/ 71715/2675/04-08-2021 υπουργικής απόφασης «Αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση των κύριων μελετών των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων του άρθρου 7 του ν. 4447/2016» (Β’ 3572).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 και της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α’ 241).
  2. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72343/1885/ 7.2021 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τεχνικές προδιαγραφές τοπικών Πολεοδομικών σχεδίων (ΤΠΣ)» (Β’ 3545).
  3. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
  4. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160).
  5. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
  6. Την υπ’ αρ. 2/7-1-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45).
  7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, όπως αυτό διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.
  8. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/71715/2675/04-08-2021 (Β’ 3572) υπουργικής απόφασης

Τροποποιείται η παρ. 10 του μέρους Β της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/71715/2675/04-08-2021 (Β’ 3572) υπουργικής απόφασης και προστίθεται πίνακας προεκτιμώμενης αμοιβής Ατ της Κύριας Μελέτης του ΤΠΣ. Η παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:

10. Η τελική προεκτιμώμενη αμοιβή Ατ της Κύριας Μελέτης του ΤΠΣ επιμερίζεται σε 70 % για την Α’ φάση της μελέτης και 30 % για τη Β’ φάση της μελέτης. Η προκαταβολή συμψηφίζεται εξ ολοκλήρου με την παράδοση της Α’ φάσης.

Αναλυτικά:

ΦΑΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΦΑΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΤΑΔΙΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΟΣ
ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

Α Φάση

70%

1ο στάδιο

50%

Προκαταβολή

10%

Παράδοση

20%

Έγκριση 1ου σταδίου

20%

2ο στάδιο

20%

Παράδοση

10%

Έγκριση 2ου σταδίου

10%

Β Φάση

30%

Γνωμοδότηση ΚΕΣΥΠΟΘΑ

15%

Οριστική παραλαβή μελέτης ΤΠΣ

15%

 

Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ από εδώ:
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220207278

https://news.b2green.gr/28458/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Το σχόλιο σας θα δημοσιευθεί αφου εγκριθεί πρώτα απο τον διαχειριστή για την αποφυγή υβριστικού η προσβλητικού περιεχομένου.

Με Μια Ματιά