Το Σαλαμινίων Βήμα είναι μια έντιμη προσπάθεια, ανιδιοτελής, που αξίζει την στήριξή σας.

ΚΕΙΡΩ, ἡ ἐτυμολογία του δαιδαλώδης·  προέρχεται ἐκ τοῦ ῥήματος <<κέρρω>> κι αὐτὸ μὲ τὴν σειρά του δημιουργήθηκε ἐκ θέματος κερσ-/κορσ-/κορρ-/κουρ-· σημαίνει κουρεύω, κόπτω. Πρόκειται γιὰ ἕνα ἀκόμη ῥῆμα ποὺ τὸ χρησιμοποιοῦμε καὶ ἑμεῖς ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρη ἡ ὑφήλιος ἀμέτρητες φορὲς στὸν καθημερινόν μας λόγον.

Ἡ πρώτη λέξις ποὺ μᾶς ἔρχεται στὸν νοῦν ὅταν συναντήσουμε αὐτὸ τὸ ῥῆμα καὶ είδικὰ ὅταν μᾶς ἐμφανιστεῖ μὲ τὸ θέμα <<κουρ->> εἶναι ἡ λέξις ΚΟΥΡΕΥΣ. Κουρεὺς κυριολεκτικῶς εἶναι <<ὁ κόπτων τὴν κόμην καὶ τὴν γενειάδαν τῶν ἀνδρῶν>> καὶ διαφέρει ἀπὸ τοῦ κομμωτοῦ, διότι ὁ μὲν ἁπλῶς κείρει τὴν κόμην, ἐνῶ ὁ ἄλλος δὲν τὴν κόβει μόνον, ἀλλὰ τὴν κομεῖ ( =φροντίζω) κιόλας μὲ διάφορα σαπούνια, λάδια, κρέμες κλπ, ἀλλὰ καὶ τὴν κομμωτίζει ( =καλλωπίζω, χτενίζω), ἄλλοτε δημιουργώντας διάφορες περίτεχνες κομμώσεις πλέκοντάς την, στολίζοντάς την μὲ ἄνθη, φτιάχνοντας κορύμβους ( =κότσους) μὲ ἀναδέσμες κλπ, καὶ ἄλλοτε βάφοντάς την. Γι’αὐτὸ καὶ τὰ μέρη ποὺ πηγαίνουν σήμερα οἱ ἄνδρες νὰ κόψουν τὰ μαλλιά τους λέγονται ΚΟΥΡΕΙΑ, ἐνῶ τὰ ἀντίστοιχα τῶν γυναικῶν λέγονται κομμωτήρια. Καὶ ἐδῶ μιὰ μικρὴ παρένθεσις ἀπὸ τὸ βιβλῖο <<Ο ΕΝ ΤΗΙ ΛΕΞΕΙ ΛΟΓΟΣ>> γιὰ νὰ γίνουν κατανοητὰ κάποια πράγματα, ἐδῶ ποὺ φτάσαμε:

[ Τὸ νὰ βάφῇ ἕνας ἄνδρας τὰ μαλλιά του ἐθεωρεῖτο ἄξιον ἐμπαιγμοῦ: <<Ἐμέλαινε ( > μέλας =μαύρος, σκούρος) τὰς ἑαυτοῦ τρίχας ὁ Λυσικράτης! >>, <<Δημήτριος ὁ Φαληρεὺς τὴν τρίχα τὴν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ξανθιζόμενος! >>, Ο ΕΝ ΤΗΙ ΛΕΞΕΙ ΛΟΓΟΣ, ΑΝΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ-ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ. Στὸ ἴδιο βιβλῖο μάλιστα ἀναφέρεται καὶ ἕνα ἀπόσπασμα τοῦ Αἰλιανοῦ, ὁ ὁποῖος ἔχει καταγράψει τὴν ἐξῆς ἱστορία ( σὲ νεοελληνική ἐλεύθερη ἀπόδοσιν): Ἄνδρας ἀπὸ τὴν Χίο καταφτάνει στὴν Λακεδαίμονα, ὤν ἤδη γέρος…καὶ τὴν γκρίζα τρίχα (του) προσπαθεῖ μὲ βαφὴ νὰ τὴν ἀφανίσει ( νὰ τὴν κρύψει). Λοιπὸν ἀφοῦ κατέφτασε εἶπε αὐτά, γιὰ τὰ ὁποῖα ἔκανε ὁλόκληρο ταξίδι γιὰ νὰ τὰ πῇ. Ἀφοῦ σηκώθηκε ὄρθιος ὁ Ἀρχίδαμος εἶπε: Τί τὸ καλὸ θὰ μποροῦσε νὰ πεῖ αὐτός, ὁ ὁποῖος ὄχι μόνον στὴν ψυχὴ τὸ ψεῦδος, ἀλλά καὶ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τὸ περιφέρει;].

Ἄλλη μία λέξις, ἡ ὁποία μᾶς ἔρχεται ἐντόνως στὸ μυαλὸ στὸ ἄκουσμα τοῦ θέματος <<κουρ->> τοῦ <<κείρω>> εἶναι καὶ ὁ ΚΟΥΡΟΣ. Κοῦρος λέγεται τὸ ἀγόρι τῆς ἐφηβικῆς ἡλικίας καὶ αὐτὸ διότι ὅταν ἔφτανε τὸ ἀγόρι στὴν ἥβη του ἔκοβε τὰ μαλλιά του καὶ ξύριζε τὸ χνούδι, τὸ γένειόν του. Κι ἀπὸ αύτὸν ὀνομάστηκαν καὶ οἱ κούροι , οἱ ἀνδριάντες δηλαδὴ ποὺ ἀναπαριστοῦν ἕναν νεαρὸν ἄνδρα, ἕνα παλληκάρι, ἕναν ἔφηβον.

[ Ὁ Κούρος τῆς Ἀναβύσσου ( περιοχὴ στὴν ὁποία βρέθηκε τὸ 1937), ἤ Κοῦρος τοῦ Κροίσου ἤ Κοῦρος ἐν Προμάχοις, εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ ἐντυπωσιακοὺς ἀνδριάντες τῆς ἀρχαϊκῆς περιόδου, μὲ ὕψος 1,95 καὶ χρονολογεῖται γύρω στὸ 530 π.Χ. Εἶναι κατασκευασμένος ἀπὸ παριανὸ μάρμαρο. Ἐπιγραφὴ στὴν βάσιν τοῦ γλυπτοῦ μαρτυρεῖ πὼς ἀναπαριστᾶ ἕναν πολεμιστή, ὁ ὁποῖος ἔπεσε νεκρὸς σὲ κάποια μάχη, πολεμώντας στὴν πρώτη γραμμή ( ἐξ οὗ καὶ κοῦρος ἐν προμάχοις) καὶ ὁ ὁποῖος ἐλέγετο Κροῖσος. Συγκεκριμένα γράφει: ΣΤΕΘΙ ΚΑΙ ΟΙΚΤΙΡΟΝ ΚΡΟΙΣΟ ΠΑΡΑ ΣΕΜΑ ΘΑΝΟΝΤΟΣ ΗΟΝ ΠΟΤ ΕΝΙ ΠΡΟΜΑΧΟΙΣ ΟΛΕΣΕ ΘΟΡΟΣ ΑΡΕΣ ( = Στάσου καὶ θρήνησε στὸν τάφο τοῦ θανόντος Κροίσου, τὸν ὁποῖον, ὅταν πολέμησε ἀνάμεσα στοὺς προμάχους/στὴν πρώτη γραμμή, ἀφάνισε ὁ φοβερὸς Ἄρης). Ὁ κοῦρος αὐτός ἦταν προϊὸν ἀνασκαφῆς ἀρχαιοκαπήλων, οἱ ὁποῖοι βάρβαροι γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ τὸν φυγαδέψουν στὸ Παρίσι καὶ νὰ τὸν πουλήσουν, τὸν ἔκοψαν μὲ πριόνι σὲ 2 κομμάτια. Εὐτυχῶς ἐπεστράφη σχεδὸν ἕναν χρόνον ἀργότερα καὶ ἐπανασυναρμολογήθηκε. Μέχρι σήμερα ἐκτίθεται στὸ Ἐθνικὸν Ἀρχαιολογικὸν Μουσεῖον.]

Καὶ ἐπειδὴ αὐτὰ τὰ παλληκάρια [ > πάλλω ( =τραντάζω, κινῶ ὁρμητικά) +κάρα ( =κεφάλι), ὅπως στὸν πόλεμο] διακρίνονται γιὰ τὴν ὁρμητικότητά τους – καὶ δὲν θὰ γινόταν κι ἀλλοιῶς βέβαια, ἐφόσον βρίσκονταν ἐπί τῆς ἥβης ( =νεότητος) τους καὶ <<βράζει τὸ αἷμα τους>> -, ἔγιναν συνώνυμον τῶν μαχίμων ἀνδρῶν, τῶν ΕΠΙΚΟΥΡΩΝ ( <<οἱ τοῖς πολεμουμένοις βοηθοῦντες>>, ΠΕΡΙ ΟΜΟΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΕΞΕΩΝ, ΑΜΜΩΝΙΟΣ), οἱ ὁποῖοι σπεύδουν νὰ φροντίσουν ( βλ. κορέω), τρέχουν ( βλ. λατιν. curro) νὰ βοηθήσουν, νὰ συν-δράμουν τοὺς – ἡλικιακῶς- ἄνδρες στὴν ὑπεράσπισιν καὶ στὴν προστασία τῆς πόλεώς τους, τοῦ οἶκου τους, τῆς πατρίδος τους κλπ.

Ἀπ’αὐτὸ τὸ ῥῆμα προέρχεται καὶ τὸ ΚΟΡΟΪΔΟ (< κείρω +γίδι), τὸ γνωστὸν στοὺς Κρητικοὺς ὡς ΚΟΥΡΑΔΙ. Κουρόγιδα/κουράδια λέγονται τὰ πρόβατα καθῶς τὰ κουρεύουμε γιὰ νὰ πάρουμε τὸ μαλλί τους [ καὶ ὄχι μόνον βλ. carne ( =κρέας), chair ( =σάρκα), ὅλα ἀπὸ τὸ λατιν. caro κι αὐτὸ ἀπὸ τὸ δικό μας <<κείρω>> ].

Καὶ βέβαια ἀπὸ τὴν πώλησι τῶν κεκαρμένων ἐρίων (=κουρεμένων μαλλιῶν) τους, οἱ αἰγοτρόφοι βγάζουν ΚΕΡΔΟΣ [> κείρω +ἔρδω ( =πράττω, ῥέζω, ποιῶ ἔργον), ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ ποὺ τὸ ἀγοράζουν θὰ βγάλουν κέρδος, καθ’ὅτι θὰ τὸ επεξεργαστοῦν καὶ θὰ φτιάξουν χίλια δυὸ πράγματα γιὰ νὰ καλύψουν τὶς ἀνάγκες τους. Τὸ κορόιδο κυριολεκτικῶς λοιπὸν εἶναι τὸ γίδι ποὺ προορίζεται γιὰ κούρεμα, ὥστε νὰ μᾶς δώσῃ κέρδος. Γι’αυτὸ καὶ εἶναι ὑποτιμητικὸν νὰ πιάνεται κάποιος κορόιδο καὶ γι’αυτὸ καὶ ὅταν ΚΟΡΟΪΔΕΥΕΙΣ κάποιον, ἐπὶ τῆς οὐσίας τὸν περιπαίζεις, τὸν ἐμπαίζεις καὶ τὸν ἐξαπατᾶς γιὰ νὰ σοῦ παράγῇ ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΟ κέρδος. Βεβαίως καὶ μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου, τὸ ῥῆμα κοροϊδεύω ἀπέκτησε καὶ τὴν ἔννοια τοῦ χλευασμοῦ καὶ τῆς εἰρωνικῆς συμπεριφοράς.

Καὶ μιᾶς καὶ ἀναφέρθηκε ἡ λέξις <<ξεκούραστος>>, πρέπει νὰ εἰπωθῇ πὼς καὶ ἡ ΚΟΥΡΑΣΗ ἐτυμολογεῖται ἀπὸ τὸ <<κείρω>> καὶ συνδέεται ἐννοιολογικῶς πρωτίστως μὲ τὴν τιμωρία ( ἡ τιμωρία τῶν παραβατῶν καὶ μοιχαλίδων στὰ βυζαντινὰ χρόνια ἦταν ἡ διαπόμπευσις, ποὺ ὡς πρώτη ἐνέργεια περιελάμβανε τὸ κούρεμα. Φυσικά, εἶναι εὔκολο νὰ γίνει κατανοητὸ πὼς γιὰ τὸν διασυρόμενο ὅλος αὐτὸς ὁ δημόσιος ἐξευτελισμός, τοῦ προκαλοῦσε καὶ σοβαρὸ ψυχικὸ κάματο καὶ ἄλγος). Στὶς μέρες μας ἡ <<κούραση>> πέρασε κυρίως ὑπὸ τὴν ἔννοια τῆς σωματικῆς κοπώσεως, παρὰ τῆς ψυχικῆς. Εἶναι δὲ ἄξιον ἀναφοράς πὼς ἡ λαϊκή σοφία μέσω ἐκφράσεων ὅπως << μοῦ φαίνεσαι κομμένος ( =κουρασμένος)>>, <<ἄσ’τὸν νὰ κουρεύεται ( =ἐξευτελίζεται) , ἄντε κουρέψου >> κλπ ἔχει κατανοήσει αὐτὴν τὴν βαθειὰ σύνδεσιν μεταξὺ τῶν ἐτύμων!

[ Ὁ Φείδων τοῦ Ἄργους. Τὸ πρῶτο ἑλληνικὸ νόμισμα-κέρμα, τὸ ὁποῖο ἀντικατέστησε ἐπισήμως τὸν ἀντιπραγματισμὸ στὰ πλαίσια ἑνὸς νέου σταθμικοῦ συστήματος ( γνωστὸν ὡς Φειδώνιον), τὸ ἔκοψε ὁ Φείδων τοῦ Ἄργους τὸν 8ο αι. π.Χ. στὴν Αἴγινα ( πανάρχαιον ἐμπορικόν κέντρον), στὴν ὁποία ἦταν κυρίαρχος. Τὸ πρῶτο αὐτὸ κέρμα ἀπεικόνιζε μία θαλάσσια χελώνα καὶ κυριάρχησε στὴν διακίνησιν τοῦ ἐμπορίου μέχρι νὰ ἐκτοπιστῇ ἀπὸ τὴν δραχμή. ]

Κάτι ἄλλο, τὸ ὁποῖον ἐπειδὴ ἀκριβῶς κόβεται, ἔχει πάρει τὸ ὄνομά του ἀπὸ τὸ <<κείρω>>, εἶναι τὸ ΚΕΡΜΑ. Κέρμα εἶναι τὸ τεμάχιον, τὸ κομματάκι δηλαδὴ ἑνὸς μεγαλυτέρου σὲ ὄγκον -συνήθως ὄχι μεγάλης ἀξίας- μετάλλου, ποὺ χρησιμεύει ὡς νόμισμα ( φέρει νενομισμένη/καθιερωμένη ἀξία) γιὰ τὴν ἐξυπηρέτησι ἀγοραπωλήσεων. Καὶ ἀπ’αὐτὸ γεννήθηκαν ἀμέτρητες ἄλλες λέξεις, ὅπως τὸ ῥῆμα ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΖΩ, τὸ ὁποῖον δεικνύει λεπτομερῶς τὴν συντριβή, τὸ σπάσιμο σὲ πολλὰ μικρά-μικρὰ κομματάκια. Γι’αὐτὸ καὶ χρησιμοποιεῖται καὶ μεταφορικῶς γιὰ νὰ ὑποδηλώσῃ τὴν ὁλική καταστροφή, τὴν ἐξολόθρευσιν τινός, τὸν ΚΕΡΑΪΣΜΟΝ του.

Ὁ Ἀπόλλων τοῦ Kassel. Ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ παρατσούκλια τοῦ Ἀπόλλωνος εἶναι ΑΚΕΡΣΟΚΟΜΗΣ, διότι δὲν κείρει τὴν κόμην του ( <<ἀπενθὴς γὰρ ὁ θεός>>, Μ.Ε. κι αὐτὸ διότι συνηθίζετο νὰ κόβουν τὰ μαλλιά τους κοντὰ ὡς ἔνδειξιν πένθους. Ὁ Ἀπόλλων ὡς θεός τοῦ φωτὸς ἀπεχθάνεται τὸ σκότος τοῦ θανάτου καὶ εἶναι πάντα νηπενθής ). Τὸ ὄνομά του ὀφείλεται στὴν πόλιν Kassel τῆς Γερμανίας, ὅπου βρίσκεται τὸ πληρέστερα σωζόμενο ἀντίγραφο. Εἶναι προφανές ὅτι τὸ ἄγαλμα εἰκονίζει τὸν θεὸν Ἀπόλλωνα, ὁ ὁποῖος ἀναγνωρίζεται ἀπὸ τὰ νεανικά του χαρακτηριστικὰ καὶ τὰ μακριὰ μαλλιά του. Ἡ φαρέτρα, τὴν ὁποία ὁ ἀντιγραφεὺς ἀπεικόνισε στὸ ἀναγκαῖο στήριγμα τοῦ μαρμάρινου ἀντιγράφου, ἐπιτρέπει καὶ αὐτὴ νὰ ταυτίσουμε τὸν τοξότη θεό. Στὸ δεξιὸν χέρι ὁ Ἀπόλλων εἶχε τόξο καὶ βέλος· τί κρατοῦσε στὸ ἀριστερὸ δὲν γνωρίζουμε μὲ βεβαιότητα, εἶναι ὅμως πιθανὸν ἀπὸ τὴν θέσιν τῶν δαχτύλων ὅτι ἦταν ἕνα μικρὸ ἔντομο, μιὰ ἀκρίδα. Ἄν εἶναι ἔτσι τὸ ἄγαλμα εἰκονίζει τὸν Ἀπόλλωνα Παρνόπιο [ ἐπίθετο ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴν λέξι πάρνοψ ( = ἕνα εἶδος ἀκρίδος)], ἔργο τοῦ μεγάλου Ἀθηναίου γλύπτη Φειδία, ποὺ εἶδε στὴν Ἀκρόπολι ὁ περιηγητὴς Παυσανίας (Ἑλλάδος περιήγησις 1.24.8):«Ἀντίκρυ ἀπὸ τὸν ναό ( τὸν Παρθενῶνα) ὑπάρχει χάλκινο άγαλμα τοῦ Ἀπόλλωνος ποὺ λένε πὼς εἶναι ἔργο τοῦ Φειδία· τὸν ὀνομάζουν Παρνόπιο, γιατὶ ὅταν κάποτε ὁ τόπος μαστιζόταν ἀπὸ ἀκρίδες ( πάρνοπες) ὁ θεὸς εἶπε πὼς θὰ τὶς ἀποτρέψει ἀπὸ τὴν Ἀττικὴ καὶ εἶναι γνωστὸ πὼς τὶς ἀπέτρεψε, δὲν σώζεται ὅμως παράδοσις κατὰ κάποιον τρόπο.» }

Ἀκόμη, ἡ λέξις ΧΡΟΝΟΣ γιὰ κάποιους παλαιοὺς σχολιαστὲς ἐτυμολογεῖται ἀπὸ τὸ ἴδιο ῥῆμα καὶ ἔτσι ἐξηγεῖται καὶ ὁ μῦθος τοῦ Κρόνου, ὁ ὁποῖος <<ἔτρωγε>> τὰ παιδιά του ( <<Ἐν δὲ τῶι χρόνῳ πάντα γίνεται καὶ φθείρονται>>, Ι. Φιλόπονος). Καὶ τὸ μικρότερον τμῆμα χρόνου, λέγεται ΚΑΙΡΟΣ, καθ’ὅτι εἶναι ἕνα ἀποκεκομμένο μέρος τοῦ χρόνου ( << Καιρὸς μὲν ἐστὶ μέρος χρόνου, χρόνος δὲ καιρῶν πολλῶν σύλληψις>>, Ἀμμώνιος).

ΑΚΑΡΗΣ ἀπ’τὴν ἄλλην εἶναι αὐτὸς ποὺ δὲν δύναται νὰ καρῇ ( =νὰ κοπῇ) σὲ μικρότερα κομμάτια, ἐξ οὗ καὶ ὁ ΑΚΑΡΙΑΙΟΣ σημαίνει τὸν στιγμιαῖον. Ἀπ΄αυτὸ καὶ τὰ ΑΚΑΡΕΑ, τὰ ὁποῖα ἐλέχθησαν ἔτσι διότι πρῶτον εἶναι ἀπειροελάχιστα σὲ μέγεθος καὶ ἔπειτα διότι δὲν ἔχουν ἐντομὲς ποὺ νὰ χωρίζουν τὸ κεφαλοθώρακα ἀπὸ τὸ ὑπόλοιπον σῶμα, ἀλλὰ δείχνουν συμπαγή. Ἄλλος ἕνας ποὺ δὲν δύναται νὰ κοπῇ, νὰ καταστραφῇ εἶναι καὶ ὁ ΑΚΕΡΑΙΟΣ. Γι’αὐτὸ καὶ σημαίνει τὸν ἄθικτο, τὸν σῶο, τὸν ἀπείραχτο καὶ γι’αὐτό καὶ στὰ μαθηματικὰ ὀνομάζονται ἔτσι οἱ ἀριθμοί ποὺ εἶναι ὁλόκληροι (0,±1,±2,±3 κλπ) καὶ γι’αὐτὸν τὸν λόγο ἀπορρίπτουν ὁποιαδήποτε ὑποδιαστολὴ δίπλα τους. Καὶ ἀπ’αὐτὸν κάποιος ποὺ φαίνεται ἀπαραβίαστος, ἀνόθευτος καὶ ἀμιγής λέγεται ΑΚΡΑΙΦΝΗΣ ( > ἀκεραιοφανής > ἀκέραιος +φαίνομαι).

Ἐπιπλέον, μία ἀκόμη λέξις, ἡ ὁποία γεννήθηκε ἀπὸ αὐτὸ τὸ ῥῆμα εἶναι καὶ ἡ λέξις ΚΗΡ [ > κήρ ( =θάνατος), σὲ ἀντιδιαστολή μὲ τὸ κέαρ-κῆρ ( =καρδιά) ]. ΚΗΡΕΣ ἐλέγοντο οἱ θεότητες τῆς καταστροφῆς καὶ τοῦ ὀλέθρου. Ἐξ οὗ καὶ ἡ ΑΚΗΡΑΤΟΣ νόσος, ἡ ὁποία νόσος δὲν μπορεῖ νὰ ἐξολοθρευτῇ, εἶναι ἀνίατος, ἀλλὰ καὶ ἡ ΚΗΡΑ ( =η φθορά), ποὺ ἔδωσε στοὺς ἀλλοθρόους λέξεις γιὰ νὰ ἐκφράζουν τὸν ἀναθεματισμό τους, τὴν κατάρα τους, ὅπως ἀγγλ. curse, φινλ. kirous, καζακστ. қарғыс κλπ.

Ἔπειτα, μιᾶ λέξις μὲ μεγάλο ἐνδιαφέρον εἶναι καὶ ὁ ΚΟΡΜΟΣ. Κορμὸς εἶναι αὐτὸ ποὺ κόπτεται ἀπὸ ἕνα δένδρο μὲ σκοπὸ νὰ χρησιμοποιηθῇ καὶ νὰ καλύψῃ τὶς ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ καὶ τὸ κύριον στέλεχος τοῦ δένδρου ἀποκεκομμένων τῶν κλάδων. Ὑπὸ αὐτήν του τὴν ἔννοια κατέληξε νὰ σημάνει καὶ τὸ κύριο μέρος τοῦ σώματος, τὸν κορμό, αὐτὸ ποὺ λέμε ΚΟΡΜΙ. Αὐτή του ἡ ἔννοια ἔμελλε νὰ γονιμοποιήσει καὶ τὸν παγκόσμιον λόγον (μέσω τοῦ κορσὸς ἀντὶ κορμός), ποὺ τὸ ἀπεκάλεσε λατινιστὶ corpus, ἰσπαν. cuerpo, γαλλ. corps, γερμ. Körper, ἰταλ. corpo, ἀγγλ. corpus, νορβ./σουηδ. Kropp κοκ. Καὶ αὐτὸ ἔδωσε σὲ ἑμᾶς πίσω ἀντιδάνειο μέσω τῆς ἐγγονῆς τῆς γλώσσης μας, ἰσπανικῆς, τὸν ΚΟΡΣΕ ( ισπαν. corsé, γαλλ. corset, corsage, ιταλ. corsetto κλπ), ὁ ὁποῖος ἔρχεται καὶ ἐπαφίεται στὸ κορμὶ μας καὶ τὸ σφίγγει, << κόβοντάς>> μας λίγα κιλά.

Τέλος, ἀξίζει ὡς ἐπίλογος νὰ σημειωθεῖ πὼς καὶ ἡ ἔκφρασις << κόβει τὸ μάτι του>> δὲν εἶναι σύγχρονη ἐφεύρεσις τῶν Ἑλλήνων. Καὶ αὐτὸ ἀποδεικνύεται περίτρανα ἀπὸ τὴν λέξιν ΚΕΡΣΟΒΛΕΠΤΗΣ ( > κείρω +βλέπω) ποὺ χρησιμοποιοῦσαν συχνὰ γιὰ νὰ ὑποδείξουν τὸν εὔστροφο, τὸ σαΐνι ποὺ λέμε σήμερα, αὐτὸν ποὺ κόβει τὸ μάτι του.

ΠΗΓΗ : Ετυμο-λογική Ιστότοπος ανθρωπιστικών επιστημών/τεχνών

Οἱ πληροφορίες ἀντλήθηκαν ἀπὸ τὰ βιβλῖα: << Ο ΕΝ ΤΗΙ ΛΕΞΕΙ ΛΟΓΟΣ>>, ΑΝΝΑ ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, <<ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ>>, ΑΝΝΑ ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, <<ΠΕΡΙ ΟΜΟΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΕΞΕΩΝ>>, ΑΜΜΩΝΙΟΣ, <<ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ>> ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ <<LIDDELL- SCOTT>> καὶ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΕΛΙΔΑ <<Η ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ>

Αρχική Φ: Ατρέας Δούμουρας \

https://ellinondiktyo.blogspot.com/2020

5 Σχόλια “ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΙΑ ΝΕΚΡΗ ΓΛΩΣΣΑ;

 1. Από τη Δωρική προφορά CUROS έχουμε CURIOSITY = έντονη επιθυμία γιά νά ξέρεις ή να μάθεις κάτι…
  Ελλάς γαρ μόνη ανθρωπογονεί, φυτόν ουράνιον και Βλάστημα θείον ηκριβωμένον, λογισμόν αποτίκτουσα οικειούμενον επιστήμην. Ιησούς….
  Επιστήμη ξεκινά από CURIOSITY (περιέργεια)
  Ο πρώτος που περi-εργάστηκε το Σύμπαν μέ οικειούμενη επιστήμη είναι ο Θεός και για’αυτό, CURIOS…Δωρική προφορά, καί στήν Ιωννική, Κύριος….
  Ο δημηουργός CUROS ή Κούρος υποτείθεται ότι είναι Πανταχού παρών και τα ξέρει όλα ο άνθρωπος όμως? που είναι «καθ εΙκόνα» διακατέχεται από CURIOCITY (αγγλική προφορά) επιθυμία να τα μάθει όλα….
  Curio επίσης, = σπάνιο, ασυνήθιστο ή ενδιαφέρον αντικείμενο
  Από CUROS και ο CYRUS ή Κύρος o Πέρσης Βασιλεύς, αλλά και ο Κυριάκος, και η Κυριακή, = Ημέρα Κυρίου. Όι Σλάβοι δίνουν στα παιδιά τους το όνομα «Κύρος»
  «Ἅγιος, ἅγιος,Κύριος Σαβαώθ, πλήρης ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ τῆς. δόξης σου, ὡσαννὰ o ἐν τοῖς ὑψίστοις» Άγιος = δεν είναι στη γή, (γήινος και Ά’γιος)
  Σαββάς = άλλο ένα προσωνύμιο του Υψίστου από Σαββάς το Σάββατο αλλά και ο Σάββας, Σαβαώθ ή Σαββαχθανή = ή Χθώνα Γή του Θεού Σαββά πού Λάμπει (ΛΑ-ΜΑ) Λά = λάμπει και Μά = η Μά-ωρα μας γή,
  ‘Ωσαννά…. Όπως πριν είπαμε, ένα από τα πολλά προσωνυμία θεού είναι ΣΑΝΝΑΣ, «Ω…Σαννά… ό έν τοίς Υψίστης…! = Ώ….! (θαυμαστικό) θεέ Ήλιε που είσαι στα επουράνια…!
  KUROS, KURΙOS, Δωρικα, από KURΙOS ο Κύριος Ιωννικά, και ή Κυρία καί ή Κόρη

 2. ΧΡΟΝΟΣ γιὰ κάποιους παλαιοὺς σχολιαστὲς ἐτυμολογεῖται ἀπὸ τὸ ἴδιο ῥῆμα καὶ ἔτσι ἐξηγεῖται καὶ ὁ μῦθος τοῦ Κρόνου, ὁ ὁποῖος <> τὰ παιδιά του……

  Χρόνος για μάς εδώ στη γή είναι ο Ήλιος εδώ πρέπει να πούμε ότι, Χρόνος έτσι όπως τον ενούμαι δεν υπάρχει στο διάστημα…Μόνο εδώ στη γη μας χρησιμεύει ο όρος…Κρόνος = αυτός που έχει Κορώνα = Ο ήλιος

  Ο δέ Κρόνος που τρώει τα παιδιά του είναι ο Πλανήτης Κρόνος που ότι αστεροϊδές περάσει από κοντά το καταβροχθείζει…..όμως, Και ή γή ονομάζετε Μήδια που και αυτή τρώει τα παιδιά της (όπιος πεθάνει η γη τόν τρώει)

 3. Και γαρ ο Κρης τους οίας κουράδια καλών, ‘Ο’ι’ς = πρόβατο και πρόβατο από τή Δωρική Ομηρική λέξη PROVIDE = προμηθεύω προνοώ…

  Ο δημιουργός θεός εκτός από το Προσωνύμιο Κούρος έχει καί άλλα πάμπολλα προσωνύμια. άλλο ένα από αυτά είναι ΣΑΝΑΣ και SUNAS Δωρική προφορά, από εδώ, στην Δωρική διάλεκτο έχουμε SUNDAY (Κυριακή) και στην Ιωννική έχουμε ΣΑΝΟ (ξερένετε στον ήλιο) επίσης έχουμε ΣΑΝΑΤΟΡΙΟ και στην Εκγγλέζικη προφορά SANE (υγιής) και INSANE (παράφρων) Sanitize = απολύμανση από SUNAS έχουμε SUNIO (Σούνιο) ένα άλλο προσωνύμιο του του θεού είναι ΧΑΛΚΉΣ ή ΆΛΚΗΣ ή σκέτο Άκης….
  ΧΑΛΚΉΣ επιδή χαλκεύει (και διασπά πάνω στο αμόνι του ο Ήφαιστος) τα μόρια του υδρογόνου που παράγουν ως προϊόν το (Helium) και ως υποπροϊόντα σε μορφή ενέργειας την Ζεστασιά και το φώς το αληθινόν…Επιδή (λέει) ο Δίας (θεός) γενήθηκε στην Κρήτη (ιδαίον Άνδρον) σαν αποτέλεσμα, ολλα τα γηγενή επώνυμα στην Κρήτη τελειώνουν σε ΑΚΗΣ «Βλάχος (Ποιμήν) Βλαχάκης»

 4. KUROS Δωρικά και Κούρος Ιωννική διάλεκτος είναι ένα από τα πολλά προσωνυμία του δημιουργού, έτσι έχουμε CURE και CARE στην Εγγλέζικη προφορά, = θεραπεία και φροντίδα, επίσης Κούρος ή κούροι = τα αρχαία Αγάλματα σημαίνει εικόνα του θεού…και η λέξη κρίση προέρχεται από την ίδια ρίζα αλλά, CURE (Κουρά) σημαίνει επίσης βελτίωση, δηλαδή βελτιώνει την κατάσταση της συνηθισμένης καθημερινής ζωής ή όταν πάμε να κουρευτούμαι βελτιώνουμαι την εμφάνιση μας.
  Άρα, KURO = το όνομα του Θεού, + bi = δύο φορές + ye = έτος = Kurabiye στην Δωρική, kai Κουραμπιές στην Ιωννική, = το γλύκισμα που αλλάζει και βελτιώνει την καθημερινή ρουτίνα του Ανθρώπου (ΒΙ) δύο φορές το Χρόνο (year) δηλαδή Πάσχα και Χριστούγενα….
  ΚΟΥΡΑΔΙ….
  Για να καταλάβουμε tί σημαίνει Κουράδι πρέπει να ξέρουμε τί σημαίνη η λέξη βλάχος….
  Και γιά να καταλάβουμε τη σημασία τής λέξης Βλάχος πρέπει να πάμε στη ΒΥΒΛΟ και να ενοήσουμε σωστά πιός ήταν, και τί σημαίνη το όνομα Άβελ…
  «Η Βύβλο μας ομιλεί γιά Ένα Καλό και ένα Κακό Υιό του Αδάμ (γής) και της Εύας εξέλιξης.
  Aπό Έυα και «EVA δωρικά» έχουμαι EVOLUTION = εξέλιξη …
  Ο Άβελ έχει γίνει βοσκός (Ο πρώτος βοσκός του σύμπαντος κόσμου) Του αρέσει να φροντίζει αρνάκια ενώ ο Κάιν, Γεωργός
  (Όλα αυτά είναι συμβολικά βεβαίως-βεβαίως )
  Ο αληθινός Κάιν είναι ο σείριος (ο κακός αδελφός) που ότι κάνει ο ΑΒΕΛ και όπως συμπεριφέρετε οφείλεται στον κακό αδελφό τόν Σείριο όπου αλλού τον συναντάμε ως «Ό Πατήρ»
  Ό Άβελ είναι ήλιος μας, Άβελ επιδή οι ακτίνες του ήλιου μας έρχοναι ώς μικροσκοπικά Άλφα βέλη,
  Το γράμμα «Α» = η Άλφα δηλώνει γενικά πρωτογενή ενέργεια «πυρηνική ηλιακή» στήν περίπτωση μας,
  Ό εκπέμπων Α-βέλη είναι ο Άβελ…!
  Το πρόβατο είναι «ΑΒΕΛ-ΗΑΚΌ» ζώο, «Α-ΒΕΛΑΖΕΙ» βελάζει….Βέλασμα = η φωνή του προβάτου… A’..Βέ, ε, ε, ε.. λ…. καί ο ποιμήν των ζώων αυτών, Ό «ΑΒΕΛ-ΑΧΟΣ», ΒΕΛΑΧΟΣ ή κοινώς Βλάχος = Βοσκός, (στόν ήλιο όλη μέρα)….όμως, από τη λέξη Άβελ Ιωννικά και ABEL Δωρικά ‘εχουμαι πολλές παράγωγες λέξεις.
  Από Άβελ το Βέλος και Ελος, (από το ηλιακό φως παράγετε το νερό στη φύση ) επίσης ο Βιός, (Ιός) από εδώ και ο Βίος αλλά και το Βιός του ανθρώπου καί VIROI, λατινικά = οί άνθρωποι αλλά, και αυτό που λέμε Viral, (εγεινε VIRAL) Επίσης, VAIJRA = κεραυνός (Βουδισταί)
  ΑΒΕΛΙΟ οι Κρήτες ονομάζουν τον Θεό «Αβέλιος Ζεύς» (Ήλιος)
  Από το Δωρικό «ABEL» έχουμαι το ABELI, ή λέξη Άμπέλι στη Ιωννική διάλεκτο μας διευκρινίζει που ακρειβως εύρίσκετε το Αμπέλι σε πιο σημείο του γαλαξία, Μ στο αΜπέλι = η Μαωρα μας Γή, από έδώ και ή ή «ΆΜΠΕΛΟΣ ταύτη» επίσης από ABEL το όρος BELES (απέναντι στον Ήλιο) καί Μπέλες στήν Ιωννική διάλεκτο αλλά και BELL ή καμπάνα της Εκκλησίας Δωρικά
  BELE-BELE (Μπελέ-Μπελέ) το σφάξιμο του αρνιού τη Λαμπρή….
  Από Άβελ και ο γνωστός μας Αβελίας ή Οβελίας τα φωνήεντα εναλάσωνται
  Όλλα = Ιωννική διάλεκτο, ALL, στή Δωρική

  Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός ! Ό ποιμὴν ὁ καλὸς, τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· (Ιησούς Κατά Ιωάννην (ι΄ 9 – 16)
  Τελικά η λέξη ΒΛΑΧΟΣ είναι ολόκληρη επιστήμη από μόνη της….
  ΘΕΟΣ = αυτός που μας χαρίζει τη θέαση… και βλέπουμαι (δεν ήμαστε αυτόφωτοι)
  Ήλιος, Θεός, Κούρος, το ίδιο πρόσωπο και επιδή το Πρόβατο είναι Ηλιακό η Κουρικό Ζώο τα πολλά, μονολεκτικά ονομάζουμαι ΚΟΥΡΑΔΙ (ένα κουράδι πρόβατα)

Γράψτε απάντηση στο Παντελής Βλαχάκης Ακύρωση απάντησης

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Το σχόλιο σας θα δημοσιευθεί αφου εγκριθεί πρώτα απο τον διαχειριστή για την αποφυγή υβριστικού η προσβλητικού περιεχομένου.

Με Μια Ματιά