Το Σαλαμινίων Βήμα είναι μια έντιμη προσπάθεια, ανιδιοτελής, που αξίζει την στήριξή σας.

12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓXΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας
15 Ταχ. Κώδ. : 106 74 Αθήνα
Πληροφορίες: Σ. Σμάκου
Τηλέφωνο : 213-13 13 146
e.mail : s.smakou@ydmed.gov.gr
e.mail : koinovouleftikos@ydmed.gov.gr

Αθήνα, 15 Απριλίου 2022
Αρ.Πρωτ. ΤΚΕ/Φ2/6360
ΠΡΟΣ:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ:
1. Βουλευτή κ. Κυριάκο Βελόπουλο
2. Βουλευτή κ. Κωνσταντίνο Χήτα
3. Υπουργείο Οικονομικών

Σε απάντηση της υπ’ αριθμ. 3154/11-2-2022 Ερώτησης, που κατέθεσαν στη Βουλή οι
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ κ.κ. Κυριάκος Βελόπουλος
και Κωνσταντίνος Χήτας, με θέμα: «Άρθρο της “Tageszeitung” (TAZ) διασύρει διεθνώς τη
χώρα, πλην των άλλων, για τους μετακλητούς υπαλλήλους, τον αριθμό Προέδρων
οργανισμών και τις κρατικές συμβάσεις με ιδιώτες», και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του
Υπουργείου μας σας γνωρίζουμε τα εξής :

Α) Αναφορικά με τον αριθμό των μετακλητών υπαλλήλων ανά θέση και Υπουργείο
επισυνάπτεται ο Πίνακας 1 με στοιχεία από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού
Δημοσίου για το μήνα Ιανουάριο 2022. Στον Πίνακα αυτό απεικονίζεται ο αριθμός των
Μετακλητών Υπαλλήλων/Ειδικών Συμβούλων/Ειδικών Συνεργατών/ Επιστημονικών
Συνεργατών ανά Κατηγορία Φορέα για το μήνα Ιανουάριο 2022. Στην Κατηγορία Φορέα
εμφανίζεται το Υπουργείο και τα εποπτευόμενα από αυτό Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και
Ιδιωτικού Δικαίου. Συναφώς θέτουμε υπόψη σας ότι, τα στοιχεία μετακλητών υπαλλήλων δεν
αποτυπώνουν το σύνολο των θέσεων, αλλά τους ιδιώτες που έχουν προσληφθεί σε θέση
μετακλητού υπαλλήλου, Ειδικού Συμβούλου ή Συνεργάτη, Επιστημονικού
Συνεργάτη καθώς και σε θέση Επιστημονικού Συνεργάτη Βουλευτή. Οι δημόσιοι
υπάλληλοι που είναι αποσπασμένοι σε θέση μετακλητού υπαλλήλου απογράφονται στον
φορέα της οργανικής τους θέσης, δηλαδή ως τακτικό προσωπικού. Ως εκ τούτου, ο
ακριβής αριθμός των θέσεων μετακλητών υπαλλήλων δεν προκύπτει από τα παρακάτω
στοιχεία.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ

ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ / ΕΙΔΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ / ΕΙΔΙΚΟΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ /
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ 37
ΒΟΥΛΗ 138 567
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ – ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 161
ΟΤΑ 1671
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 51
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 150
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 20
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 22
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 45
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 62
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 35
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 13
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 51
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 26
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 39
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 44
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 29
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 40
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 13
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 16
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 33
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 63
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 56
Γενικό Άθροισμα 2815 567
Πηγή: Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου
Ειδικότερα, ο αριθμός των μετακλητών υπαλλήλων που υπηρετούν ανά Ιδιαίτερο
Γραφείο μέλους της Κυβέρνησης, Υφυπουργού ή Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου
Εσωτερικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 2 και 3 του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ
133/Α) «Επιτελικό Κράτος οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», έχει ως εξής :
1. Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών δέκα (10) μετακλητοί υπάλληλοι, σε σύνολο
έως έντεκα (11) προβλεπόμενων θέσεων μετακλητών υπαλλήλων,
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών οκτώ (8) μετακλητοί
υπάλληλοι, σε σύνολο έως οκτώ (8) προβλεπόμενων θέσεων μετακλητών υπαλλήλων,

3. Ιδιαίτερο Γραφείο του Υφυπουργού Εσωτερικών αρμόδιου για τα θέματα του Τομέα
Μακεδονίας και Θράκης έξι (6) μετακλητοί υπάλληλοι, σε σύνολο έως έξι (6) προβλεπόμενων
θέσεων μετακλητών υπαλλήλων,
4. Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης τρεις (3)
μετακλητοί υπάλληλοι, σε σύνολο έως τριών (3) προβλεπόμενων θέσεων μετακλητών
υπαλλήλων,
5. Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας δύο (2) μετακλητοί υπάλληλοι, σε
σύνολο έως τριών (3) προβλεπόμενων θέσεων μετακλητών υπαλλήλων και
6. Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικής Γραμματέως Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα τρεις
(3) μετακλητοί υπάλληλοι, σε σύνολο έως τριών (3) προβλεπόμενων θέσεων μετακλητών
υπαλλήλων.
Το κόστος των ανωτέρω -επί του παρόντος καταληφθεισών- θέσεων μετακλητών
υπαλλήλων, ανέρχεται σε :
Μηνιαία Δαπάνη: Ογδόντα χιλ. επτακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών
(80. 788,28) €,
Με Αναγωγή σε ετήσια δαπάνη : Εννιακοσίων εξήντα εννέα χιλ. τετρακοσίων πενήντα
εννέα ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (969.459,36) €

Β) Αναφορικά με τον αριθμό των προέδρων και των μελών διοικητικών συμβουλίων
διαφόρων οργανισμών, ποιοι είναι αυτοί οι οργανισμοί και πόσο στοιχίζουν στον κρατικό
προϋπολογισμό επισυνάπτεται ο Πίνακας 2 με στοιχεία από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου για το μήνα Ιανουάριο 2022. Στον Πίνακα αυτό απεικονίζεται ο
αριθμός των Προέδρων και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ
αθροιστικά ανά Κατηγορία Φορέα για το μήνα Ιανουάριο 2022. Συναφώς θέτουμε υπόψη σας
ότι, στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου απογράφονται υποχρεωτικά οι
Πρόεδροι και τα μέλη Διοικητικών Συμβουλίων που λαμβάνουν αποδοχές ή αποζημιώσεις,
ενώ δεν είναι υποχρεωτική η απογραφή των μελών ΔΣ που δεν λαμβάνουν
κανενός τύπου αμοιβές ή αποζημιώσεις. Επίσης, οι δημόσιοι υπάλληλοι που είναι
διορισμένοι και σε θέση μέλους ή Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου απογράφονται
στον φορέα της οργανικής τους θέσης, δηλαδή ως τακτικό προσωπικό. Ως εκ τούτου, οι
δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και τα μέλη Δ.Σ. που δεν λαμβάνουν κανενός τύπου αμοιβές δεν
προσμετρώνται στον παρακάτω πίνακα και συνεπώς ο ακριβής αριθμός των μελών και
Προέδρων Διοικητικών Συμβουλίων δεν προκύπτει από τα παρακάτω στοιχεία.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΡΟΕΔΡΟΙ–ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ

ΦΟΡΕΙΣ
ΝΠΔΔ

ΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΣΩΠΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ

ΝΠΔΔ
ΤΩΝ
ΟΤΑ
Γενικό
Άθροισμα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 6 312 318
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 83 40 123
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 44 4 48
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 7 7
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 195 9 204
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 6 2 8
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 25 64 89
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 33 5 38
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 26 40 66
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 4 49 53
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 21 230 251
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 2 1 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 210 44 254
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 96 80 176
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 8 13 21
ΟΤΑ 982 686 1668
Γενικό Άθροισμα 761 1882 686 3329
Πηγή: Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου

3) Αναφορικά με τον αριθμό των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. και ποια είναι αυτά, καθώς
και τα μέλη των Διοικητικών τους Συμβουλίων και πόσο κοστίζουν οι αμοιβές τους στον Κρατικό
Προϋπολογισμό επισυνάπτεται ο Πίνακας 3 με στοιχεία από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου για το μήνα Ιανουάριο 2022. Στον Πίνακα αυτό αποτυπώνονται
τα στοιχεία του Πίνακα 2, δηλαδή ο αριθμός των Προέδρων και Μελών Διοικητικού
Συμβουλίου, αθροιστικά ανά Κατηγορία Φορέα και αναλυτικά για κάθε ένα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ
που εμπεριέχεται σε κάθε Κατηγορία Φορέα για το μήνα Ιανουάριο 2022. Ισχύει και για τον
πίνακα αυτόν η σημείωση ότι στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου
απογράφονται υποχρεωτικά οι Πρόεδροι και τα μέλη Διοικητικών Συμβουλίων που λαμβάνουν
αποδοχές ή αποζημιώσεις, ενώ δεν είναι υποχρεωτική η απογραφή των μελών ΔΣ που δεν
λαμβάνουν κανενός τύπου αμοιβές ή αποζημιώσεις. Επίσης, οι δημόσιοι υπάλληλοι που
είναι διορισμένοι και σε θέση μέλους ή Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου
απογράφονται στον φορέα της οργανικής τους θέσης, δηλαδή ως τακτικό προσωπικό.

Ως εκ τούτου, οι δημόσιοι υπάλληλοι καθώς τα μέλη Δ.Σ. που δεν λαμβάνουν κανενός
τύπου αμοιβές δεν προσμετρώνται στον παρακάτω πίνακα και συνεπώς ο ακριβής αριθμός των
μελών και Προέδρων Διοικητικών Συμβουλίων δεν προκύπτει από τα παρακάτω στοιχεία.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΠΡΟΕΔΡΟΙ–ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022 – ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ ΝΠΔΔ
ΝΟΜΙΚ
Α
ΠΡΟΣΩ
ΠΑ
ΙΔΙΩΤΙ
ΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟ
Υ
ΝΠΔΔ
ΤΩΝ
ΟΤΑ
Γενικό
Άθροι
σμα
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 6 312 318
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ.) 6 6
ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 1 1
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΙΛΑΔΟΣ 4 4
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ 5 5
ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2 2
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΦΕΡΩΝ – ΠΕΠΛΟΥ 7 7
ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ 2 2
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΜΕΞΙΑΤΩΝ-ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ-
ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ-ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ 7 7
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΝΟΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΔΑ 6 6
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ( ΕΛ.Γ.Α.) 4 4
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 7 7
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 2 2
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΡΕΜΒΗΣ 7 7
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) 1 1
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 5 5
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) 1ΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΕΔΙΑΔΟΣ Ν.ΣΕΡΡΩΝ 6 6
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΛΥΓΑΡΙΑΣ 1 1
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) 3ου ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΕΔΙΑΔΟΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ 6 6
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 7 7
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) 5ης ΖΩΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ 1 1
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΞΥΝΙΑΔΟΣ 1 1
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) 6ης ΖΩΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ 1 1
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ 6 6
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΑΛΟΥ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 5 5
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 7 7
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΑΓΥΙΑΣ – ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ 5 5
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΠΡΕΣΠΩΝ 1 1
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ 7 7
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΤΑΥΡΩΠΟΥ 7 7

ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 4 4
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΦΡΑΝΤΖΗ 1 1
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΑΜΟΥΡΙΟΥ -ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ-
ΖΗΛΕΥΤΟΥ 1 1
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑΣ 5 5
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΑΝΘΗΛΗΣ 7 7
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΛΕΣΙΝΙΟΥ 7 7
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) Β.Π. ΑΡΔΑ 7 7
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΛΥΣΙΜΑΧΙΑΣ 7 7
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ 4 4
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 4 4
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ 5 5
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΜΟΝΟΒΡΥΣΗΣ Ν.
ΣΚΟΠΟΥ 1 1
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΒΟΪΡΑΝΗΣ 3 3
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ 4 4
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΓΑΛΑΤΑ 7 7
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΟΖΕΡΟΥ 5 5
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΔΥΤΙΚΗΣ-ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΠΕΔΙΑΔΟΣ
Ν.ΣΕΡΡΩΝ 6 6
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ 1 1
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ 4 4
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ 1 1
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΖΩΝΗΣ ΛΟΥΡΟΥ 7 7
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 1 1
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ 6 6
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΠΗΓΗΣ 1 1
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ 1 1
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΠΟΡΟΥ 7 7
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ-ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ 7 7
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΠΥΘΙΟΥ – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ – ΒΥΣΣΑΣ
(ΩΟΕΙΔΕΣ) 7 7
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΚΑΛΥΒΙΩΝ 1 1
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΣΙΤΑΓΡΩΝ – ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 6 6
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΚΑΤΟΧΗΣ 7 7
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΤΥΧΕΡΟΥ 6 6
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΚΕΡΑΣΩΝΑ – ΠΑΝΑΓΙΑΣ 1 1
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΦΙΛΙΠΠΩΝ 6 6
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΚΟΛΠΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ 3 3
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΦΥΤΕΙΩΝ 7 7
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ
ΔΡΑΜΑΣ 7 7
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΧΡΥΣΟΠΟΛΕΩΣ 7 7
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΚΡΥΑΣ – ΛΑΨΙΣΤΑΣ 7 7
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΨΥΧΙΚΟΥ ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ 1 1
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΛΑΓΥΝΩΝ 5 5
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β.) ΛΑΜΑΡΗΣ 6 6
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 83 40 123
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 11 11

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ 10 10
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 8 8
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ 7 7
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 7 7
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 5 5
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 4 4
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 4 4
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 4
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 3 3
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3 3
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ 2 2
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ 2 2
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 1 1
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ 1 1
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ 1 1
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ 1 1
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1 1
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1 1
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ 1 1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Ε.) 1 1
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1 1
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1 1
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ 1 1
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ 1 1
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 1
ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε.(Μ.Ο.Δ.) 1 1
ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε. 3 3
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 5 5
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ" 1 1
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΚΕΠΕ) 3 3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 2 2
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ – ΕΣΥΔ ΝΠΙΔ 3 3
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 1 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ (Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.) 8 8
ΕΣΥΠ – ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 3 3
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΒΕΤΑΜ) 3 3
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 7 7
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 44 4 48
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞ/ΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Ε.Α.Α.Σ.) 16 16
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) 11 11
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞ/ΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Ε.Α.Α.Α.) 10 10
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Μ.Τ.Α.) 3 3
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Μ.Τ.Ν.) 2 2
ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ (Τ.Α.Α.Θ.Π.) 1 1
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (Μ.Τ.Σ.) 1 1

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 1 1
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ 3 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 7 7
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 5 5
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕ 2 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 195 9 204
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 82 82
ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (Ν.Α.Τ.) 20 20
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.) 13 13
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 11 11
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 8 8
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 7 7
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 7 7
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 7 7
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ (Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.) 6 6
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 5 5
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Ε.Κ.Κ.Α.) 4 4
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 4 4
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 4
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 3 3
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΟΠΕΚΑ) 3 3
ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ (Κ.Ε.Α.Τ.) 3 3
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 3 3
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ 2 2
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2 2
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 1 1
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΕΔΕΚΤ) ΑΕΠΕΥ 4 4
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 3 3
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 1 1
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 6 2 8
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ- ΠΑΓΙΩΝ 5 5
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1 1
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΕ 1 1
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕΘ-HELEXPO AE 1 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 25 64 89
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 7 7
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 7 7
ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ 5 5
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 3 3
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 3 3
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε. 6 6
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ – Ο.Λ.Κ. Α.Ε. 6 6
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. 3 3
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – Ο.Λ.Α. Α.Ε. 5 5

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε 6 6
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ – Ο.Λ.Ν.Ε. Α.Ε. 7 7
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ – Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. 6 6
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ – Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. 5 5
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΕ 5 5
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Ο.Λ.Η. Α.Ε. 8 8
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ – Ο.Λ.Β. Α.Ε. 7 7
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 33 5 38
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ 14 14
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ 6 6
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 6 6
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ 4 4
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ε.Λ.Τ.Ε.) 3 3
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. 5 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 26 40 66
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 11 11
ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 5 5
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 4
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2 2
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2 2
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΛΚΕ
ΠΑΔΑ) 1 1
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1 1
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.) 3 3
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 1
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ &
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ "ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ" (ΕΠΙΨΥ) 2 2
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 1 1
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 5 5
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 1 1
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 1 1
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 1 1
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 2 2
ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Ν.Π.Ι.Δ.) 8 8
ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 1
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 1
ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 1
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 4 4
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Α.Ε. 3 3
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. 5 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 4 49 53
ΝΠΔΔ 'ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ' 3 3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) 1 1
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 2 2
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΕΠΟΣ Α.Ε. 3 3

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 3 3
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΕ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Α.Ε. (ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.) 3 3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε (Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε) 5 5
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ 7 7
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) 3 3
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ 4 4
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 5
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 2 2
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ 3 3
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ 4 4
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΕΛΜΟΥ ΒΟΥΡΑΙΚΟΥ 2 2
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ 1 1
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ 2 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 21 230 251
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 7 7
ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΡΧΗΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 3 3
ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 3
ΕΘΝΙΚΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΛΙΟΥ 2 2
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 2 2
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1 1
ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1 1
ΕΘΝΙΚΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ 1 1
ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 1
ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Σ.Κ.Α) 1 1
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9 9
ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 5 5
ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΝΠΙΔ) 1 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ 1 1
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΤΟΠΙΝΓΚ 1 1
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΔΙΑ ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 1
ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Τ.Ο.Σ της
Κ.Ο.Α ) 2 2
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 7 7
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 2 2
ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Σ.Χ.ΒΔ.Ε.) 6 6
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΩΦΩΝ (Ε.Ο.Α.Κ.) 6 6
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 6 6
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΚΟΛΦ 1 1
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 5 5
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΣΟΥ ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ 2 2
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ν.Π.Ι.Δ.) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ
ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΤΟ 2019 2 2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ 1 1
ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ 2 2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ 12 12
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 10 10
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΡΙΚΕΤ 1 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ 11 11
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΡΙΤΩΝ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2 2
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε. 7 7
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ (Ν.Π.Ι.Δ) 1 1
ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΣΠΕΚΕΛ) 1 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 12 12
ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 5
ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5 5
ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 18 18
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 3 3
ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 5 5
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ 2 2
ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ 2 2
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ 7 7
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΣΙΡΛΙΝΤΙΝΓΚ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ 1 1
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΒΟΛΛΕΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Β.Ε.) 4 4
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ 11 11
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Ι.Ε.) 2 2
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 1 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Ο.Π.Ι.) 1 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΑΛΗΣ (Ε.Ο.Φ.Π) 9 9
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΙΚ-ΜΠΟΞΙΝΓΚ 1 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗΣ 1 1
ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 8 8
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΟΚΕΥ 6 6
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 16 16
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 2 1 3

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) 2 2
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΕ.ΜΕ.Α.) 1 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2 2
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Τ.) 2 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 210 44 254
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 15 15
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 6 6
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 6 6
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ" 6 6
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ" ΒΟΥΛΑΣ 5 5
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 5 5
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 5 5
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 5 5
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ "Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ" 5 5
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α.Τ. 4 4

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ 4 4
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟ 4 4
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 4 4
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 3 3
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Ε.Κ.Α.Β.) 3 3
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" 3 3
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 3 3
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3 3
6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 3 3
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" 3 3
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ " ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ" 3 3
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΜΕΤΑΞΑ 3 3
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΛΑΙΚΟ" 3 3
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ" 3 3
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 3 3
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 3 3
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" 2 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΑΧΕΠΑ" 2 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ" 2 2
ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ "Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ" 2 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" 2 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 2 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 2 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΤΖΑΝΕΙΟ" 2 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" 2 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 2 2
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΑΓ.ΣΑΒΒΑΣ" 2 2
2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2 2
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 2 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΩΝ 2 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ
(ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ) 2 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 'ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ' 2 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 2 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ" 2 2
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΑΦΝΙ) 2 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 1 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 1 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ "ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ" 1 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 1 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ. ΚΩ 1 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" 1 1
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Ο ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ" 1 1

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1 1
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ" 1 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" 1 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ" 1 1
7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ 1 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ "ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ" 1 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1 1
ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΠΔΔ 1 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 1 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 1 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ" 1 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ" 1 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ "ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ" 1 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ "ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ" 1 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 1 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ 1 1
3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 1
ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" 1 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 1 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" 1 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΑ ΑΘΗΝΩΝ "Η ΣΩΤΗΡΙΑ" 1 1
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1 1
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Ε.Ο.Φ.) 1 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 1 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ " Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ" 1 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΑΤΤΙΚΟΝ" 1 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ ΚΥΘΗΡΩΝ "ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ" 1 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1 1
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 1 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" 1 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ 1 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ 1 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" 1 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ "ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ" 1 1
ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1 1

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν.
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ "ΠΝΟΗ" 1 1
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΦΕΤ) 6 6
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ) 2 2
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 1
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ 1 1
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ (Ε.ΚΕ.ΔΙ.) 4 4
ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 4 4
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΔΥ) 3 3
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 1
ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 3 3
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 2 2
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. 5 5
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΗΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 3 3
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 6 6
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 96 80 176
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 96 96
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 5 5
ΟΣΥ Α.Ε. ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 6 6
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ 3 3
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 24 24
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 5 5
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.) 3 3
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΟΑΣΘ Α.Ε.) 6 6
ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. 2 2
ΟΣΕ Α.Ε. 3 3
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΕΛΛΑΔΑΣ (ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ) 3 3
ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. 5 5
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 6 6
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 6 6
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (ΟΑΣΑ Α.Ε.) 3 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 8 13 21
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 8 8
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. (ΚΤΠ Α.Ε.) 4 4
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 1
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 2 2
ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 1 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.) 5 5
ΟΤΑ 982 686 1668
Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9 9
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 17 17

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 2 2
Α.Ε. ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ- ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 3 3
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 1 1
ΑΔΗΠΑΛ ΑΕ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ 5 5
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (Κ.Α.Π.ΠΑ.) 1 1
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ 1 1
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 2 2
ΑΘΜΟΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. 1 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (Π.Ε.Δ.) ΑΤΤΙΚΗΣ 12 12
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΑΕ 3 3
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5 5
ΑΜΑΡΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ 9 9
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ –
ΧΟΡΤΙΑΤΗ 10 10
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ 6 6
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 2 2
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. 2 2
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 1 1
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ 1 1
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ "Η ΜΗΚΩΝΗ" 1 1
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 6 6
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΟΠΑΚΠΑΔΦ) 1 1
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΓΟΥΒΩΝ Α.Ε 1 1
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 1 1
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α. 3 3
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ 1 1
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε 4 4
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ 15 15
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε ΟΤΑ 1 1
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ 4 4
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. 1 1
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ 1 1
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΥ Α.Ε ΟΤΑ (ΑΝ.Ι.Α.Ε. ΟΤΑ) 4 4
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΙΛΚΙΣ (Κ.Δ.Ε.Κ) 1 1
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 1 1
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 3 3
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΕΣΤΟΥ Α.Ε. Ο.Τ.Α. 1 1
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 2 2
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 2 2
ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 14 14
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΕ ΟΤΑ (Α.Ν.ΡΟ. Α.Ε.) 1 1
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 4 4
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 3 3
ΝΠΔΔ ΑΘΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 1 1
ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 1 1

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 14 14
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 10 10
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΤΣΑΝΑΚΛΗΣ 1 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 1
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ
Α.Ε" 1 1
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1 1
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 4 4
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ 1 1
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΒΙΑΝΝΟΥ 1 1
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1 1
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 6 6
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ 10 10
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ 1 1
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΟΚΡΙΔΑΣ ΑΕ ΟΤΑ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ 1 1
ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -ΟΤΑ 3 3
ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΩΓΗΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.)
"ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ" 1 1
ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 2 2
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2 2
ΑΡΚΑΔΙΑ Α.Ε. 1 1
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 1 1
ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε ΟΤΑ 5 5
ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1 1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕ Ο.Τ.Α. 1 1
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΕΥΡΩΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 10 10
ΒΙΜΕΛ ΑΕ 1 1
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1 1
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ-ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΕ ΟΤΑ 9 9
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 1 1
ΒΡΕΦΟΝ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΒΟΣΥΝΙΩΤΗ 1 1
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 1 1
ΓΑΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ 8 8
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ 4 4
ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 12 12
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ) ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 9 9
ΔΕΛΗΧΕΙΟ ΊΔΡΥΜΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΕΛΗΧΑ 2 2
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 1
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1 1
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟ.ΠΑ. &
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΜΜΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΔΕΑΔΟ Α.Ε. 2 2
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α. 17 17

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1 1
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 12 12
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 6 6
ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 3 3
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ 4 4
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 3 3
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΟΙ.Π.Α.) ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 7 7
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΟΔΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 8 8
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ, ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
(Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ -ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Τ. 7 7
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 8 8
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 16 16
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 6 6
ΠΑΙΔΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ (ΚΟΙ.Π.Α.Π.) Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ- ΠΕΥΚΗΣ 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Α.Ε. 6 6
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (Π.Ε.Δ.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 4 4
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (ΔΑΝΕΤΑΛ) 3 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 5 5
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ "ΔΙΚΤΥΝΝΑ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΑΕ" 1 1
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν.) 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 1 1
ΣΙΝΤΙΚΗ Δ.Α.Ε – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 2 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ 2 2
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 1 1
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΑΕ ΟΤΑ 3 3
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (ΔΕΠΕΠΟΚ) Α.Ε. 2 2
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 2 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΛΙΟΥ (ΔΕΚΤΕ) ΑΕ ΟΤΑ 1 1
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1 1
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΕ ΟΤΑ 2 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ ΑΕ ΟΤΑ 1 1
ΦΛΥΑ Α.Ε. 4 4
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΦΑΓΕΙΟΥ – ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΤΗΝΟΥ 1 1
ΩΔΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
(Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α.) 4 4
ΚΕΚ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Α.Ε. – Α.Ε. Ο.Τ.Α. 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ – ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.)
ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 5 5

ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ) ΔΗΜΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 2 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 15 15
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 13 13
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 2 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 2 2
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 8 8
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 6 6
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ 2 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ 1 1
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) 6 6
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ 5 5
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ (Κ.Π.Φ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 5 5
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 1 1
ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ "ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ" 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 1 1
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 2 2
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 2 2
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 8 8
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 1 1
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ – Κ.Ε.Δ.Α.-Μ. 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΡΑΜΑΣ 6 6
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 3 3
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΕΔΗΘ) 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΕΡΕΤΡΙΑΣ 6 6
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 3 3
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΖΑΧΑΡΩΣ 7 7
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 8 8
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 1
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΥΜΟΥ ΔΥΜΑΙΩΝ 2 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΘΑΣΟΥ 7 7
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ 7 7
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 5 5
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΘΕΡΜΗΣ 1 1
ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε. 4 4
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΘΗΒΑΣ 5 5
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1 1
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Μ.Α.Ε.ΔΗ.Κ) 1 1

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΓΚΑΔΑ 5 5
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΓΙΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΩΝ 1 1
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ – ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" 3 3
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 11 11
Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 2 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΑΝΝΑΣ 1 1
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ
(Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.) 2 2
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 7 7
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΜΕΣΣΗΝΗΣ 2 2
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ 3 3
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 3 3
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ "Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ" 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 1 1
ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 14 14
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΝΑΟΥΣΑΣ 1 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΝΕΣΤΟΥ 2 2
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
"ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ" (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α). 18 18
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ 1 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ 2 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΞΑΝΘΗΣ 2 2
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ” 21 21
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 1 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΠΑΓΓΑΙΟΥ 2 2
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8 8
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΠΑΛΑΜΑ 1 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
(Ο.Π.Α.Α.Π.) 4 4
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΠΑΡΟΥ 1 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 5 5
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΠΡΕΒΕΖΑΣ 4 4
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (Π.Ε.Δ.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 20 20
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ 5 5
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 7 7
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΠΥΡΓΟΥ 2 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΣΗΤΕΙΑΣ 3 3
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 17 17
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 5 5
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 6 6

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΣΚΥΔΡΑΣ 2 2
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΣΥΜΗΣ 1 1
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΦΑΡΣΑΛΩΝ 5 5
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ 13 13
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΦΛΩΡΙΝΑΣ 6 6
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 5 5
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 6 6
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Α) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 6 6
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 1 1
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 8 8
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Δ) 1 1
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Ζ.) 1 1
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) 7 7
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΔΕΥΑΛ) 1 1
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) 1 1
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ο.) 1 1
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΕΜΠΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.) 1 1
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΤΙΕΔΑ Α.Ε. 9 9
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΛΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.) 1 1
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 6 6
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΔΕΥΑ) ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 5 5
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΦΟ.Δ.Σ.Α ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 2 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.) 2 2
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ (ΦΟ.Π.Η.) 2 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΔΕΠΘΕ) 6 6
ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ 15 15
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΖΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 4 4
ΚΕΑΕΔΗΑ ΑΕ ΟΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 1 1
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Κ.Ε.Δ.Ε.) 17 17
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ (ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ.) 2 2
ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ "Η ΑΡΩΓΗ" 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΙΣΥΡΟΥ 1 1

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΕ ΟΤΑ ΔΗΜΟΥ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (2) 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 1 1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΕΛΛΑΣ 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ 1 1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 3 3
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 7 7
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 2 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ( ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.) 1 1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 7 7
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΑΝΝΟΥ 1 1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΚΟΠΑΠ ΔΗΜΟΥ
ΣΟΥΦΛΙΟΥ 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 1 1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ 1 1
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 14 14
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Α.) 1 1
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 11 11
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.) 1 1
ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ) ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ
ΙΩΝΙΑΣ 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ 1 1
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ, ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ
ΗΛΙΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 5 5
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ» 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 1 1
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 3 3
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2 2
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ "ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ι. ΜΑΝΑΙΟΣ" 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 5 5
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 7 7
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ 6 6
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ 2 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ 2 2
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ι.) 2 2
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1 1
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΥ – Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. 5 5
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 1 1
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ 1 1
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΚΟΖΑΝΗΣ 8 8
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 1
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 1 1

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΙΡΙΣ 5 5
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 2 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ 1 1
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ 5 5
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Τ.) 1 1
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 4 4
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΘΑΚΗΣ 1 1
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ( Κ.Ε.Δ.Η.) 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ 5 5
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ – ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΩΝ 1 1
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 2 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 4 4
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΑΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1 1
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (ΚΕΔΗΠ) 4 4
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ 10 10
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.) 1 1
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ 4 4
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ (ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ.)
Ν.Π.Ι.Δ. 4 4
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 4 4
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΔΗ.Κ.ΕΟ.Λ. 5 5
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 2 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 1 1
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 14 14
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 1 1
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ&ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ 2 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ
(ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π.) 4 4
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΘΕΡΜΗΣ 1 1
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΕΛΙΝΟΥ 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1 1
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 2 2
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε. 7 7
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 7 7
ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ – ΔΟΛΟΠΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 6 6
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 3 3
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 5 5
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2 2

ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΙΟΥ 1 1
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ (ΜΑΔΕΣ Α.Ε.) 6 6
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 1 1
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΔΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ 1 1
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΕ ΟΤΑ 2 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (ELEUSIS 2023) 1 1
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 2 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι.ΚΑΤΣΙΓΡΑ 1 1
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.) 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 10 10
ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 5 5
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ
"ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ" 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ" 8 8
Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 4 4
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 1 1
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ 6 6
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 1 1
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 3 3
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ 1 1
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
"Η ΠΑΡΝΗΘΑ" 2 2
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΒΔΗΡΩΝ 1 1
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΣΠΑΡΤΗΣ 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 1 1
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΟΥ 5 5
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 1 1
ΝΠΔΔ "ΑΝΕΛΙΞΗ" ΒΕΛΟΥ – Β0ΧΑΣ 7 7
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 4 4
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ "ΕΥΝΕΣΤΙΑ" 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1 1
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ "ΗΡΟΔΩΡΟΣ" ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ 2 2
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 3 3
ΝΠΔΔ ΣΦΗΤΤΟΣ 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΣΟΥ 2 2
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ 3ΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 7 7

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΟΥ 1 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ –
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 3 3
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ 2 2
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΙΘΑΚΗΣ 6 6
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ (Ο.Κ.Π.Α.ΔΗ.Φ.) 3 3
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 2 2
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ "Ο.Κ.Π.Α.Π.ΔΗ.Θ." 9 9
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΩ 1 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ 6 6
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 4 4
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Π.Κ.Α.Π.) ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 13 13
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 1 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ 2 2
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 7 7
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 2 2
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ 2 2
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 1 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 3 3
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2 2
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΟΥ – ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 2 2
ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΞΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ Α.Ε. 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1 1
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 2 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (Π.Ε.Δ.) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 6 6
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 1 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (Π.Ε.Δ.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 7 7
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ 1 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (Π.Ε.Δ.) ΚΡΗΤΗΣ 6 6
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 1 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 1 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3 3
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΕΡΡΩΝ 1 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 2 2
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ" 1 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 3 3
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ 2 2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 2 2
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 5 5
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ 5 5
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 2 2
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2 2
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 3 3
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 2 2
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) – ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
(Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.) 1 1
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ "ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ" 10 10
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ. ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ – Δ.Ο.Π.Π.ΑΤ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 5 5
ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 3 3
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) 1 1
ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΘΗΡΩΝ Α.Ε. 4 4
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ (Δ.Ο.Θ.) 1 1
ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ Α.Ε. – Ο.Τ.Α. 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ –
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 1 1
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
– ΧΟΛΑΡΓΟΥ (Δ.Ο.Κ.Μ.Ε.Π.Α.) 16 16
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) ΔΗΜΟΥ
ΧΑΝΙΩΝ 3 3
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2 2
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
(Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν) 7 7
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2 2
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ
ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. (Δ.Ο.Π.ΑΠ. ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.) 2 2
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ –
ΧΟΛΑΡΓΟΥ 14 14
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 2 2
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2 2
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΟΥ 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 2
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΠΗΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1 1
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 1 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΣΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 1 1
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 1 1
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΗΜΝΟΥ 1 1
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1 1

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΕ (ΔΕΔΙΣΑ) 5 5
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1 1
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΘΗΒΑΣ (Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ. ΑΕ) – ΑΕ ΟΤΑ 2 2
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ 1 1
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 4 4
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2 2
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ – ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1 1
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 1 1
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΕΦΕΛΗ 1 1
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 1 1
ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 1 1
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2 2
ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1 1
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 1 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. 10 10
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 2 2
ΕΝΙΑΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ) 10 10
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 1 1
ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 2 2
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 1 1
ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1 1
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 1 1
ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ ΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1 1
ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ- ΓΚΑΖΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 13 13
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ 1 1
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ 9 9
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ Α.Ε 1 1
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. 1 1
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 3 3
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ 2 2
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ Ν.ΧΙΟΥ (ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ ΑΕ) 2 2
ΦΑΡΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 4 4
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. – ΕΛΟΡΙΣ Α.Ε. 4 4
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
"ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" 1 1
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΥΘΝΟΥ 1 1
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 4 4
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΕΚΠΟΛ 2 2
ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 2 2
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 1 1
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Α.Ε Ο.Τ.Α 1 1
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 2
Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 2

ΖΗΡΕΙΑ Α.Ε. Ο.Τ.Α. 1 1
Γενικό Άθροισμα 761 1882 686 3329
Πηγή: Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου

Ειδικότερα όσον αφορά τα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του Υπουργείου Εσωτερικών σας
γνωρίζουμε τα ακόλουθα :
Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) είναι Νομικό Πρόσωπο
Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και υπάγεται στον Υπουργό Εσωτερικών. Το Διοικητικό Συμβούλιο
του ΕΚΔΔΑ απαρτίζεται από δεκαπέντε (15) τακτικά μέλη συμπεριλαμβανομένων της κας
Προέδρου και του κου Αντιπροέδρου (Σχετική Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών:
ΔΙΔΚ/Φ.ΕΚΔΔΑ/οικ.10852/02.06.2021-ΦΕΚ ΥΟΔΔ 436, την υπ’ αριθμ.
ΔΙΔΚ/Φ.ΕΚΔΔΑ/οικ.16953/02.09.2021-ΦΕΚ ΥΟΔΔ 723 τροποποίησή της και την υπ’αριθμ.
ΔΙΔΚ/Φ.ΕΚΔΔΑ/οικ.18135/22.09.2021-ΦΕΚ ΥΟΔΔ 804 τροποποίηση), οι δε αποζημιώσεις για
το έτος 2021 ανήλθαν σε 30.950,82 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης της
γραμματέως του Δ.Σ. που παρίσταται σε κάθε συνεδρίαση των μελών.
Το Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς (Κ.Δ.Α.Κ.), είναι Νομικό Πρόσωπο
Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύεται από τον Υφυπουργό Εσωτερικών και επιχορηγείται από τον
τακτικό προϋπολογισμό με το ποσό των 696.000,00 ευρώ ετησίως για την αντιμετώπιση
λειτουργικών αναγκών και μισθοδοσίας. Διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο,
σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ.2 του ν. 1198/1981. Η θέση των μελών του Δ.Σ. είναι άμισθη. Η
θέση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης καταλαμβάνεται από μετακλητό υπάλληλο της
κατηγορίας ειδικών θέσεων. Το ύψος των ετήσιων απολαβών του, συμπεριλαμβανομένων και
των εργοδοτικών εισφορών, ανέρχεται στο ποσό των 37.983,00 ευρώ.
Η ΕΥΑΘ Παγίων είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύεται από τον
Υφυπουργό Εσωτερικών και καταρτίζει δικό της προϋπολογισμό. Οι πόροι της ΕΥΑΘ Παγίων
αναφέρονται στο άρθρο 22 Ε του ν. 2937/2001. Διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.
Οι ετήσιες αποδοχές του Προέδρου, στον οποίο έχουν ανατεθεί καθήκοντα πλήρους
απασχόλησης, ανέρχονται στο ποσό των 36.000,00 ευρώ. Η αποζημίωση των μελών του Δ.Σ.
για το έτος 2021 ανήλθαν στο ποσό των 19.850,00 ευρώ.
Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που
εποπτεύεται από τον Υφυπουργό Εσωτερικών και επιχορηγείται από τον τακτικό
προϋπολογισμό με το ποσό των 300.000,00 ευρώ ετησίως για την αντιμετώπιση λειτουργικών
αναγκών και μισθοδοσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΖΚ απαρτίζουν ο Πρόεδρος και τα
πέντε (5) τακτικά μέλη. Η μικτή μηνιαία αποζημίωση του Προέδρου ανέρχεται στο ποσό των
2.000,00 ευρώ, στην οποία και συμπεριλαμβάνονται και οι αμοιβές για τη συμμετοχή στις
συνεδριάσεις του Δ.Σ. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν λαμβάνουν αποζημίωση.

Θέτουμε υπόψη σας ότι, το σύνολο των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, είτε
ευρίσκονται στο πεδίο εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου,
είτε ευρίσκονται εκτός δημοσίου τομέα, καταγράφονται στο Μητρώο Φορέων και Υπηρεσιών
Δημοσίου που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών στη διαδρομή: Γενικές
Γραμματείες / Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα, Ανθρώπινο
Δυναμικό, Μητρώο Δημόσιων Υπηρεσιών.
Δ) Αναφορικά με τις κρατικές συμβάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για το χρονικό
διάστημα από τον Ιανουάριο του 2020 έως τον Ιούνιο του 2021, ανά τομέα αρμοδιότητας σας
γνωρίζουμε τα εξής :
Τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ/ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΟΣΟ

3/3/2020

Σύμβαση για την προμήθεια δικαιώματος
χρήσεως έως 1.500 ωρών ως συνδρομή
για την πρόσβαση στην Τράπεζα Νομικών
Πληροφοριών «NOMOΣ» της εταιρείας
«INTRASOFT INTERNATIONAL SA
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ»

INTRASOFT INTERNATIONAL SA
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 14.260,00

6/3/2020

Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους
χώρους
των καταστημάτων του Υπουργείου
Εσωτερικών

ALTER EGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 11.700,00

11/3/2020

ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (πρώην Υπουργείο
Διοικητικής Ανασυγκρότησης) και της
εταιρείας «PANTOPOLIO – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ» «για την προμήθεια
υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες του
Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην ΥΠΔΑ)»

PANTOPOLIO – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ 6.350,04

20/3/2020

Παροχή υπηρεσιών νυχτερινής φύλαξης
στο κτίριο του Υπουργείου Εσωτερικών
επί της Β. Σοφίας 15

ΡΑΠΤΗ ΦΛΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 5.825,99

18/4/2020

«Παροχή υπηρεσιών συντήρησης των
τεσσάρων (4) ανελκυστήρων του κτιρίου
του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην
Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης) με
χρονική διάρκεια δύο (2) ετών»

ΖΟΥΓΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 6.547,20

9/6/2020

Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους
χώρους
των καταστημάτων του Υπουργείου
Εσωτερικών

ALTER EGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4.699,72

1/7/2020

ΣΥΜΒΑΣΗ μεταξύ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟY
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (πρώην Υπουργείο
Διοικητικής Ανασυγκρότησης) και της
εταιρίας «Frank and Fame Ανώνυμη
Εταιρία Διαφήμισης και Επικοινωνίας» με
δ.τ «Frank and Fame για το :«Παροχή
υπηρεσιών δημιουργίας λογοτύπου,
σχεδιασμού και υλοποίησης ιστοσελίδας για
τις ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου
Εσωτερικών, η οποία συστάθηκε με το
ν.4647/2019»

Frank and Fame Ανώνυμη Εταιρία
Διαφήμισης και Επικοινωνίας 24.366,00

2/7/2020

ΣΥΜΒΑΣΗ μεταξύ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (πρώην ΥΠΔΑ) και
της εταιρείας «ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Π.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΙΚΕ» με διακριτικό τίτλο
«CLIMACOM I.K.E.» για το έργο:
«Επισκευή βλάβης στο δεύτερο ζεύγος του
κεντρικού συστήματος ψύξης στο υπόγειο
του κτιρίου του Υπουργείου Εσωτερικών
(πρώην ΥΠΔΑ) επί της Βασ. Σοφίας 15
Αθήνα»

ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ
ΙΚΕ 4.446,89

2/9/2020

ΣΥΜΒΑΣΗ μεταξύ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (πρώην ΥΠΔΑ) και της
εταιρείας FRANK AND FAME ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ με δ.τ. FRANK & FAME AE
για το έργο: «Προμήθεια χιλίων συνολικά
φορητών αποθηκευτικών μέσων USB sticks
χωρητικότητας 4 GB και λογοτύπησή τους,
με σκοπό την προβολή και την κάλυψη των
αναγκών του Υπουργείου Εσωτερικών»

FRANK AND FAME
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6.431,88

29/9/2020

ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (πρώην Υπουργείο
Διοικητικής Ανασυγκρότησης) και Της
Εταιρίας «Β.ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙ
ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ Δ.Τ «Β.ΚΑΥΚΑΣ
Α.Ε» ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ της υπ. αρ. 04/2018
(ΑΔΑΜ: 18SYMV002933830) Συμφωνίας-
πλαίσιο

Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. 9.923,12

15/10/2020

ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (πρώην Υπουργείο
Διοικητικής Ανασυγκρότησης) και της
εταιρείας «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ», με
δ.τ. «GLASS CLEANING» για την
ΠΡΟμήθεια 1.500 ατομικών συσκευασιών
απολυμαντικού – αντισηπτικού τζελ /υγρού
χεριών με αντλία, χωρητικότητας ενός (1)
λίτρου, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης και
προφύλαξης του προσωπικού του
Υπουργείου Εσωτερικών από τις συνέπειες
της πανδημίας του Covid-19

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ 5.724,00

30/10/2020

ΣΥΜΒΑΣΗ "Παροχή υπηρεσιών
Συντήρησης και υποστήριξης του
εξοπλισμού και των εφαρμογών
Μισθοδοσίας (PAYBRAIN) & Προσωπικού –
Ωρομέτρησης (HRMS), για τις ανάγκες του
Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην
Διοικητικής Ανασυγκρότησης)
(ΑΝΑΔΟΧΟΣ: 01 SOLUTIONS ΕΠΕ)

01 SOLUTIONS ΕΠΕ 14.282,32

6/11/2020

ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (πρώην Υπουργείο
Διοικητικής Ανασυγκρότησης) και Της
Εταιρίας "ALL EXPERTS ΙΔΙΩΤ.ΕΠΙΧ/ΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
& ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε." για το έργο:
Αντικατάσταση ρυθμιστή-μειωτή του λέβητα
Νο2 στο σύστημα κεντρικής θέρμανσης του
κτιρίου στέγασης του Υπουργείου
Εσωτερικών

ALL EXPERTS ΙΔΙΩΤ.ΕΠΙΧ/ΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ,
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.

3.199,20

10/11/2020

Σ Υ Μ Β Α Σ Η Μεταξύ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (πρώην Διοικητικής
Ανασυγκρότησης) και της εταιρίας «Cardel
Integrated Access Solutions Εφαρμογών
Νέας Τεχνολογίας Ιδιωτική Επιχείρηση
Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας» για την
«Προμήθεια και τοποθέτηση τριών (3)
θερμικών στηλών ανίχνευσης
θερμοκρασίας για την εξ’ αποστάσεως
θερμομέτρηση ατόμων για τις ανάγκες του
Υπουργείου Εσωτερικών».

Cardel Integrated Access Solutions
Εφαρμογών Νέας Τεχνολογίας Ιδιωτική
Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών
Ασφαλείας

5.090,20

11/11/2020

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΟΝΤΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 30 ΦΟΡΗΤΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 17.000,40

16/11/2020

Προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού και
κατάλληλη διαμόρφωση της αίθουσας
συνεδριάσεων (1ος όροφος) του κτιρίου
του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην
ΥΠΔΑ) επί της οδού Βασ. Σοφίας 15
προκειμένου να φιλοξενηθεί το διαδικτυακό
συνέδριο για την Καινοτομία στον Δημόσιο
Τομέα και την αναζήτηση της επόμενης
μέρας μετά την εκδήλωση της πανδημίας
του COVID-19, το οποίο διοργανώνει το
Υπουργείο Εσωτερικών στις 17 Νοεμβρίου
2020

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΤΣΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 8.928,00 €

8/12/2020

Σύμβαση προμήθειας δικαιώματος
χρήσεως έως 500 ωρών μέχρι
31/12/2020, ως συνδρομή για την
πρόσβαση στην Τράπεζα Νομικών
Πληροφοριών «NOMOΣ» της εταιρείας
«INTRASOFT INTERNATIONAL SA
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ» για τις
υπηρεσιακές ανάγκες των Διοικητικών
Μονάδων του Υπουργείου Εσωτερικών
(πρώην ΥΠΔΑ)

INTRASOFT INTERNATIONAL SA
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 4.650 €

23/12/2020

Σύμβαση για την προμήθεια δικαιώματος
χρήσεως έως 2.500 ωρών ως συνδρομή
για την πρόσβαση στην Τράπεζα Νομικών
Πληροφοριών «NOMOΣ» της εταιρείας
«INTRASOFT INTERNATIONAL SA
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ» για τις
υπηρεσιακές ανάγκες των Διοικητικών
Μονάδων του Υπουργείου Εσωτερικών
(πρώην ΥΠ.Δ.Α.) από 01/01/2021 έως
31/12/2021

INTRASOFT INTERNATIONAL SA
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΕΩΣ ΤΟΥ
ΠΟΣΟΥ
ΤΩΝ
22.940 €

22/1/2021

ΣΥΜΒΑΣΗ μεταξύ του
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
(πρώην Διοικητικής
Ανασυγκρότησης) και της εταιρείας
KONTHΣ για την προμήθεια ειδών
γραφικής ύλης για την κάλυψη των
αναγκών του Υπουργείου

ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ 5.116,30

18/2/2021

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2021 ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ
ΠΟΣΟ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
11.556 €

1/3/2021

ΣΥΜΒΑΣΗ μεταξύ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (πρώην Διοικητικής
Ανασυγκρότησης) και της εταιρείας
EUROSUPPLIES Ι.Κ.Ε για την προμήθεια
μελανιών και drums για τους εκτυπωτές του
Υπουργείου

EUROSUPPLIES Ι.Κ.Ε 4.099,07

5/3/2021

ΣΥΜΒΑΣΗ μεταξύ του
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
(πρώην Διοικητικής
Ανασυγκρότησης) και της εταιρείας
«COLLECTIVES ΑΝΩΝYΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» για την προμήθεια
υλικού – λογισμικού τηλεδιάσκεψης και
συσκευής εξωτερικής αποθήκευσης
δεδομένων (NAS) για τις ανάγκες του
Γραφείου Υπουργού

COLLECTIVES ΑΝΩΝYΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 9.052,00

18/3/2021

ΣΥΜΒΑΣΗ μεταξύ του
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ και της
εταιρείας CLIMATECH HELLAS
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ CLIMATECH
HELLAS ΙΚΕ «για τη
διαμόρφωση του συνεδριακού χώρου του
Υπουργείου Εσωτερικών στον 1ο όροφο
επί της οδού Βασ. Σοφίας 15 , Αθήνα»

CLIMATECH HELLAS ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 11.743,92

6/5/2021

Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου
Εσωτερικών και της εταιρίας "AIFEL TOP
CLEANING FACILITY SERVICES
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ" για το έργο
"Παροχή Υπηρεσιών καθαριότητας στους
χώρους των 2 κτιρίων όπου στεγάζονται α)
οι κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου
Εσωτερικών (πρώην ΥΠΔΑ) επί της Βασιλ.
Σοφίας 15 και β) του Β΄ Βάθμιου
Πειθαρχικού Συμβουλίου (Φιλοξένους 2 και
Σπινθάρου, Νέος Κόσμος) για χρονικό
διάστημα 2 μηνών

AIFEL TOP CLEANING FACILITY
SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 8.778,87

31/5/2021

Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου
Εσωτερικών και της εταιρίας "ΠΛΑΙΣΙΟ
COMPUTERS A.E.B.E" για την προμήθεια
φωτοανατιγραφικού χαρτιού Α3 & Α4 για
την κάλυψη αναγκών του ΥΠ.ΕΣ (πρώην
ΥΠΔΑ)

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε 5.028,63

8/6/2021

Παροχή υπηρεσιών απολύμανσης για την
προστασία του προσωπικού και την
αποτροπή της διάδοσης του ιού Covid 19
και πιθανών άλλων μεταδιδόμενων
ασθενειών: • στους χώρους του κτιρίου
όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του
Υπουργείου Εσωτερικών, επί της οδού
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 15 Αθήνα, και
• στους χώρους του κτιρίου του
Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου,
επί των οδών Σπινθάρου 2 και Φιλοξένους
2-4 στο Νέο Κόσμο»

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Χ.- MEMI P.OE. 6.000,00

18/6/2021

ΣΥΜΒΑΣΗ μεταξύ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (πρώην Διοικητικής
Ανασυγκρότησης) και της εταιρείας
KONTHΣ για την προμήθεια 500 αδειών
χρήσης αντιβιοτικής προστασίας για τρία
χρόνια

ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ 7.564,00

29/6/2021

ΣΥΜΒΑΣΗ μεταξύ του
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
(πρώην Διοικητικής
Ανασυγκρότησης) και της εταιρείας
KONTHΣ για την προμήθεια μελανιών

ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ 5.905,87

Τομέας Μακεδονίας Θράκης
Για το έτος 2020 ο Τομέας Μακεδονίας και Θράκης προχώρησε στη σύναψη 77
συμβάσεων για αγαθά και υπηρεσίες. Το συνολικό ποσό της ετήσιας δαπάνης σε βάρος των
πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του με διαδικασίες απευθείας ανάθεσης ανήλθε
σε 268.290,93€ και με διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων ανατέθηκε μια
σύμβαση συνολικής αξίας 92.515,36€.
Για το α’ εξάμηνο 2021 ο Τομέας Μακεδονίας και Θράκης προχώρησε στη σύναψη 13
συμβάσεων για αγαθά και υπηρεσίες. Το συνολικό ποσό της δαπάνης σε βάρος των
πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του με διαδικασίες απευθείας ανάθεσης ανήλθε
σε 79.856,75€ και με διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων ανατέθηκαν 2
συμβάσεις συνολικής αξίας 129.650,00€.
Το σύνολο των συμβάσεων που ανατέθηκαν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
για την 18μηνη περίοδο αναφοράς αφορούν συμβάσεις που η εκτιμώμενη αξία εκάστης, όπως
υπολογίζεται κατά το άρθρο 6 του ν.4412/16, δεν υπερβαίνει τα όρια για προσφυγή στην εν
λόγω διαδικασία, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του ν.4412/16.
Για τον Τομέα Εσωτερικών το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο του 2020 έως τον
Ιούνιο του 2021, συνήφθησαν συνολικά εξήντα μία (61) συμβάσεις, ύψους €6.078.723,00 με
πενήντα εννέα (59) απευθείας αναθέσεις ύψους €5.941.765,00 και δύο (2) συνοπτικούς
διαγωνισμούς ύψους €136.958. Επισυνάπτεται σχετικός αναλυτικός πίνακας με τα ποσά, τις
Εταιρείες και την αιτιολογία των συμβάσεων.
Αναφορικά με το κόστος μισθοδοσίας των μετακλητών, των Προέδρων και των Μελών
Διοικητικών Συμβουλίων, όπως επίσης και αναφορικά με το κόστος των Νομικών Προσώπων
Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών, προς
τα ο οποίο επίσης απευθύνεται η εν λόγω Ερώτηση.

Ο Υπουργός

Μαυρουδής Βορίδης

Eσωτερική Διανομή
Γραφείο Υπουργού

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Το σχόλιο σας θα δημοσιευθεί αφου εγκριθεί πρώτα απο τον διαχειριστή για την αποφυγή υβριστικού η προσβλητικού περιεχομένου.

Με Μια Ματιά