Το Σαλαμινίων Βήμα είναι μια έντιμη προσπάθεια, ανιδιοτελής, που αξίζει την στήριξή σας.

Σ.Β  Οι αποφάσεις που …πήραμε ….από το σαιτ του Δήμου  για τις θέσεις που θα καλύψουν Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι αρμοδιότητες που  είναι υπεύθυνοι ..

ΑΠΟΦΑΣΗ 83/2019
Ο Δήμαρχος Σαλαμίνος
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ.5.2 περ.5, 2 και 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87).
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του αρ. 44 του Ν.3979/2011.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
(Φ.Ε.Κ.114/τ.Α΄/8-06-2006).
4. Τις υπηρεσιακές μας ανάγκες.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Ορίζουμε τον Φουρίκη Δημήτριο του Αθανασίου εντεταλμένο ∆ημοτικό Σύμβουλο (χωρίς αμοιβή)
εκχωρώντας του την εκτέλεση αρμοδιοτήτων ως ακολούθως:
 Εποπτεία, έλεγχο και συντονισμό των συνεργείων της τεχνικής υπηρεσίας σε θέματα που
αφορούν οδοποιία, οικοδομικές και υδραυλικές εργασίες, αποκατάσταση φθορών
οδοστρώματος, πεζοδρομίων, παιδικών χαρών, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων.
 Προσυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων, των εγγράφων και των υπηρεσιακών
σημειωμάτων που απορρέουν από την άσκηση των αρμοδιοτήτων που του ανατίθονται.
Η άσκηση των αρμοδιοτήτων του εντεταλμένου Συμβούλου θα γίνεται πάντοτε σε συνεννόηση με το
∆ήμαρχο και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού ή σε μία
εβδομαδιαία εφημερίδα της Πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου
μας καθώς και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Ο Δήμαρχος Σαλαμίνος
Γιώργος Θ. Παναγόπουλος

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 85/2019
Ο Δήμαρχος Σαλαμίνος
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ.5.2 περ.5, 2 και 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87).
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του αρ. 44 του Ν.3979/2011.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
(Φ.Ε.Κ.114/τ.Α΄/8-06-2006).
4. Τις υπηρεσιακές μας ανάγκες.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Ορίζουμε τον Δουμένη Αθανάσιο του Δημητρίου εντεταλμένο ∆ημοτικό Σύμβουλο (χωρίς αμοιβή)
εκχωρώντας του την εποπτεία και τον συντονισμό θεμάτων καταγραφής, προστασίας και
αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου μας.
Η άσκηση των αρμοδιοτήτων του εντεταλμένου Συμβούλου θα γίνεται πάντοτε σε συνεννόηση με το
∆ήμαρχο και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού ή σε μία
εβδομαδιαία εφημερίδα της Πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου
μας καθώς και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Ο Δήμαρχος Σαλαμίνος
Γιώργος Θ. Παναγόπουλος

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2019
Ο Δήμαρχος Σαλαμίνος
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ.5.2 περ.5, 2 και 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87).
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του αρ. 44 του Ν.3979/2011.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
(Φ.Ε.Κ.114/τ.Α΄/8-06-2006).
4. Τις υπηρεσιακές μας ανάγκες.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Ορίζουμε τον Σοφρά Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου εντεταλμένο παρά τω Δημάρχω ∆ημοτικό
Σύμβουλο (χωρίς αμοιβή) εκχωρώντας του την εκτέλεση αρμοδιοτήτων ως ακολούθως:
 Συντονισμός των υπηρεσιών του Δήμου, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα στην
επίτευξη των στόχων και των προγραμμάτων που τίθενται κάθε φορά από την δημοτική αρχή.
 Μέριμνα για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των θεμάτων που είναι προς
συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ή όσων
έχουν ήδη συζητηθεί, καθώς και υποστήριξη ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται
απαραίτητο από τον Πρόεδρό τους.
 Παρακολούθηση της διαδικασίας εφαρμογής των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της
Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής από
τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
 Δυνατότητα να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση Συντονιστικά Συμβούλια στα οποία θα
μετέχουν με εκπροσώπους τους, το σύνολο ή μέρος (ανάλογα με ομοιογενή θεματικά
αντικείμενα) των υπηρεσιών του Δήμου.
 Παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των Νομικών Προσώπων και συνεργασία με τις
διοικήσεις τους, ώστε να εξασφαλίζεται η εναρμόνιση των αποτελεσμάτων από την
δραστηριοποίηση τους προς τους στόχους του Δήμου.
Η άσκηση των αρμοδιοτήτων του εντεταλμένου Συμβούλου θα γίνεται πάντοτε σε συνεννόηση με το
∆ήμαρχο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού ή σε μία
εβδομαδιαία εφημερίδα της Πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου
μας καθώς και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Ο Δήμαρχος Σαλαμίνος
Γιώργος Θ. Παναγόπουλο

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 84/2019
Ο Δήμαρχος Σαλαμίνος
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ.5.2 περ.5, 2 και 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87).
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του αρ. 44 του Ν.3979/2011.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
(Φ.Ε.Κ.114/τ.Α΄/8-06-2006).
4. Τις υπηρεσιακές μας ανάγκες.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Ορίζουμε τον Μακρή Αθανάσιο του Παναγιώτη εντεταλμένο ∆ημοτικό Σύμβουλο (χωρίς αμοιβή)
εκχωρώντας του, τον συντονισμό θεμάτων τοπικής αναπτυξιακής πολιτικής του Δήμου μας.
Η άσκηση των αρμοδιοτήτων του εντεταλμένου Συμβούλου θα γίνεται πάντοτε σε συνεννόηση με το
∆ήμαρχο και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού ή σε μία
εβδομαδιαία εφημερίδα της Πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου
μας καθώς και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Ο Δήμαρχος Σαλαμίνος
Γιώργος Θ. Παναγόπουλος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Το σχόλιο σας θα δημοσιευθεί αφου εγκριθεί πρώτα απο τον διαχειριστή για την αποφυγή υβριστικού η προσβλητικού περιεχομένου.